پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۲۸ دفاع:
۲۰۴۸ شناسه:
نسترن سليمي وربن دانشجو:
طراحي مدل آميخته بازاريابي ليگ برتر فوتبال ايران عنوان فارسي:
Describing marketing mix element in the football industry of IRAN & comparing it with Japan and Italy and prioritize each of them and Presentation model عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با بهره‌گيري از چارچوب آميخته بازاريابي در سازمان هاي خدماتي و با در نظر داشتن عناصر هفت گانه آميخته بازاريابي كه اركان و اساس بازاريابي را در هر صنعتي و از جمله در ورزش تشكيل مي‌دهد و شامل عنصرهاي محصول، مكان، ترويج، ‌قيمت، فرآيند، مردم و شواهد فيزيكي مي‌باشد، در راستاي بررسي وضعيت ليگ برتر فوتبال ايران صورت خواهد گرفت. در اين تحقيق سعي بر بررسي عناصر هفت گانه آميخته بازاريابي ليگ فوتبال ايران خواهد شد و نيز مقايسه وضعيت متغيرهاي تشكيل دهنده در هر كدام از هفت عنصر در بين ليگهاي فوتبال ايران، و دو كشور منتخب آسيايي ژاپن و كشور منتخب اروپايي ايتاليا خواهد شد. و به عبارت ديگر به توصيف عناصر آميخته بازاريابي (7P) در صنعت فوتبال كشور بپردازد. و آنها را اولويت‌بندي كند و هر يك از اين عناصر و مؤلفه‌هاي آن‌ها در ايران را با ايتاليا و ژاپن مورد مقايسه قرار دهد و نهايتا الگوي مناسب ارايه شود. جامعه آماري در فاز كيفي شامل: خبرگان مديريت ورزش فوتبال شامل: مديران ارشد فدراسيون فوتبال ايران، مديران ارشد سازمان اقتصادي و بازاريابي فدراسيون فوتبال ايران، مديران ارشد سازمان ليگ فوتبال ايران، مديران ارشد سازمان ليگ فوتبال ژاپن، مديران ارشد سازمان ليگ فوتبال ايتاليا، اساتيد دانشگاهي با تخصص فوتبال، مديران سابق باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال كه در زمينه مديريت باشگاهداري جزو نخبگان محسوب ميشوند، و در فاز كمي شامل: مديران عامل باشگاه هاي ليگ برتر ايران شامل 16 مدير، مديران عامل ليگ برتر ايتاليا شامل 20 مدير، مديران عامل باشگاه هاي ليگ ژاپن شامل 18 مدير مي باشد. و روش نمونه گيري در فاز كيفي: خوشه اي و هدفمند- گلوله برفي و در فاز كمي: خوشه اي و تصادفي مي باشد. و روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها در فاز كيفي: كدگذاري باز و محوري و در فاز كمي: تحليل معادلات ساختاري (PLS) خواهد بود.

چکيده:

بازاريابي، بازاريابي ورزشي، آميخته بازاريابي ورزشي، محصول، مكان، ترويج، ‌قيمت، فرآيند، مردم، شواهد فيزيكي ، صنعت فوتبال، ليگ برتر فوتبال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
پژوهشهاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش نسترن سليمي، دكتر محمد خبيري و دكتر سيدنصراله سجادي شناسايي و توصيف عنصر مكان از عناصر اميخته بازاريابي در ليگ برتر فوتبال ايران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.