پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۰۴۵ شناسه:
فرهاد خواجه منصوري دانشجو:
بررسي عوامل موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بازار IT ايران عنوان فارسي:
Evaluation of small businesses and middle market success factors of IT in Iran عنوان انگليسي:

در كشور شركت هاي زيادي وجود دارند كه در بخش IT فعاليت مي كنند. شركت هاي بزرگ و كوچكي كه وارد صنعت اينترنت و شبكه هاي بي سيم شده و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده مي شود. اما تنها تعدادي از اين شركت ها موفق مي شوند به نفوذ در بازار و كسب درآمد. موفقيت و يا عدم موفقيت اين شركت ها تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و اشتغال كشور دارد. اما با توجه به اهميت اين شركت ها تحقيقات خيلي كمي در مورد عوامل موفقيت يا شكست اين شركت ها انجام شده است. با توجه به اين امر ما در اين پژوهش با استفاده از نظرسنجي توسط خبرگان و كارشناسان به بررسي اين عوامل خواهيم پرداخت.

چکيده:

success factors of IT in Iran

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير خانلري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.