پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۰۴۳ شناسه:
فرهاد هشدار دانشجو:
تاثير بحران مالي بر مديريت سود(از طريق اقلام واقعي و تعهدي) عنوان فارسي:
The impact of financial crisis on earning managment عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير بحران مالي بر مديريت سود مي باشد. براي اندازه گيري بحران مالي از مدل آلتمن و براي اندازه گيري مديريت سود از دو معيار اقلام تعهدي و اقلام درآمدي استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران از سال هاي 1390 الي 1395 مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از رويكرد همبستگي استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه ...

چکيده:

بحران مالي، درماندگي مالي، مديريت سود، اقلام درآمدي، اقلام تعهدي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.