پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۰۴۲ شناسه:
نرگس تقي زاده مقدم دانشجو:
تحليل ارتباط شاخص توده بدني،سطح آمادگي جسماني و ناهنجاري هاي عضلاني اسكلتي دانش آموزان ايران عنوان فارسي:
analysis of relationship between the body mass composition and physical fitness and body posture in Iranian students عنوان انگليسي:

هدف از اين مطالعه تعيين شاخص وضعيت بدني و ارتباط هر يك با شاخص توده بدني و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني ميان دانش آموزان ايران مي‌باشد. در اين پژوهش اطلاعات 24378 نفر آزمودني به ترتيب تفكيك (دختر: 12556 و پسر: 11822) مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به تجزيه تحليل آماري‌ي درميان دانش آموزان دختر ميانگين قد (89.11±68.152)، ميانگين وزن (58.13±39.46) و ميانگين شاخص توده بدني (99.3±55.19) مي‌باشد، همچنين ميانگين كل درميان دانش آموزان پسر ميانگين قد (83.15±06.157)، ميانگين وزن (33.16±96.48) و ميانگين شاخص توده بدني(90.3±32.19) مي‌باشد. ميانگين شاخص‌هاي وضعيتي براي دختران در شاخص كايفوز (64.9±33.33)، شاخص لوردوز(17.11±15.42)، راستاي فرونتال زانو(56.2±019.0-) و شاخص استاهلي كف پا (14.0±65.0) مي-باشد و ميانگين كل شاخص‌هاي وضعيتي براي پسران در شاخص كايفوز (00.9±17.36)، شاخص لوردوز(07.11±55.39)، راستاي فرونتال زانو(70.2±17.0-) و شاخص استاهلي كف پا (13.0±65.0) مي-باشد. ميانگين و انحراف استاندارد آن در ميان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي در استقامت هوازي(86.53±68.119) و انعطاف پذيري(97.8±016.4) و در ميان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در استقامت هوازي(51±80.190) و انعطاف پذيري(62.9±38.33) بدست آمده است.نتيجه ميانگين و انحراف استاندارد آزمون‌هاي آمادگي جسماني در ميان دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي در استقامت هوازي (13.46±94.110) و انعطاف پذيري(48.10±50.3) و در ميان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در استقامت هوازي(67.37±16.143)و انعطاف پذيري(41.10±30) مي‌باشد. نتايج آزمون‌ها در مورد ارتباط توده بدني و شاخص‌هاي وضعيتي ارتباط معني داري را نشان داد. بين شاخص‌هاي كايفوز، لوردوز با انعطاف پذيري ارتباط معني داري مشاهده نشد. و بين استقامت هوازي ارتباط معني داري با شاخص‌هاي كايفوز، لوردوز، راستاي فرونتال زانو شاخص استاهلي كف پا وجود داشت. يافته‌هاي پژوهش حاضر مي‌تواند مبنا و شاخصي براي مقايسه وضعيت بدني در دانش آموزان ايران و جهت اصلاح پاسچر به افراد بخصوص نوجوانان كه در دوران رشد هستند مورد توجه قرار گيرد.

چکيده:

شاخص وضعيت بدني، شاخص توده بدني، آمادگي جسماني،دانش آموز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
دکتر شهرزاد زندي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

طب توانبخشي

/

كايفوز پشتي و ارتباط آن با انعطاف پذيري عضلات همسترينگ در دانش آموزان 12 تا 17 ساله ايراني

نرگس تقي زاده مقدم، رضا رجبي، هومن مينو نژاد3 شهرزاد زندي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.