پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۰۴۰ شناسه:
شهرزادسادات موسوي مرندي دانشجو:
بررسي قصد خريد محصولات بسته بندي شده سبز در ميان مصرف كنندگان جوان ايراني عنوان فارسي:
investigation of intention to buy green packaged products among young consumers of Iran عنوان انگليسي:

در تحقيق حاضر به بررسي رابطه قصد خريد محصولات بسته بندي شده سبز با متغير هاي نگرش، نگراني

زيست محيطي، هنجارهاي ذهني و تمايل به پرداخت پرداخته شده است. از نظريه اقدام مستدل به عنوان

چارچوبي براي شناسايي سوابق عمده رفتار بستهبندي سبز و تعيين اهميت نسبي آنها استفاده شد. روش

تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش انجام و نوع داده ها و گردآوري آنها از نوع توصيفي پيمايشي

مي باشد جامعه آماري پژوهش كليه دانشجويان جوان دانشگاه تهران در بازه زماني بهمن 95 الي خرداد 96

مي باشد. نمونه آماري پژوهش حاضر شامل 356 نفر از دانشجويان جوان است كه به روش نمونه گيري آسان

انتخاب شدند. بدين منظور ابتدا به مطالعه ي پيشينه ي نظري موضوع پرداخته شد و سپس داده ها با استفاده

از پرسشنامه جمع آوري شد. پس از جمع آوري دادهها، اطلاعات به دست آمده با استفاده ازنرم افزار اس پي

اس اس و آموس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يك روش مدلسازي معادلات ساختاري دو مرحلهاي به

منظور بررسي ساختار مدل فرضي اعمال شد. در مرحله اول، يك تجزيه و تحليل عامل تاييدي به منظور

ارزيابي قابليت اطمينان و اعتبار مدل اندازهگيري انجام شد. در مرحله دوم، مدل كامل ساختاري به منظور

ارزيابي تناسب كلي مدل و روابط فرضي تخمين زده شد. نتايج نشان داد متغير نگرش و نگراني زيست محيطي

تاثير قابل توجهي بر قصد خريد نداشته و متغير هاي هنجارهاي شخصي و نگراني زيست محيطي تاثير مثبت

و معناداري بر قصد خريد دارند. بيشترين تاثير مربوط به هنجارهاي شخصي و كمترين تاثير مربوط به نگرش

گزارش شد.

چکيده:

بسته بندي سبز، نظريه اقدام مستدل، نگراني زيست محيطي، تمايل به پرداخت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير خانلري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.