پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۳۹ شناسه:
سكينه رضائي راد دانشجو:
اثر تركيب هيات مديره بر رابطه ميان ساختار مالكيت و اجتناب مالياتي عنوان فارسي:
Board Composition Effect on the relationship between ownership عنوان انگليسي:

يكي از ابزار هاي تامين مالي دولت ،سيستم ماليات بر درآمد مي باشد، و اشخاص حقوقي نظير شركتهاي فعال در بازار سرمايه ، سهم به سزايي در تحقق درآمد مالياتي دولت را دارند (تقوي ،1392). يكي از مسائلي كه همواره دولتها با آن مواجه هستند مسئله اجتناب از پرداخت ماليات توسط برخي از بنگاههاي اقتصادي (موديان مالياتي) است (ارارد و فستين ، 1998 ; وربون و همكاران ، 2007 ; آديل و همكاران ، 2010; آنور و همكاران ، 2014). با وجود اينكه قوانين زيادي به منظور پيشگيري از اجتناب مالياتي بنگاه هاي اقتصادي وجود دارد ، اما هنوز هم بسياري از اين بنگاهها ، به دنبال راهكارها و قواعدي از حسابداري هستند تا بتوانند بدين طريق از پرداخت ماليات اجتناب نمايند (مايل، 2010 ; هاندل ،2011 ; آنور و همكاران ، 2014). با توجه به اهميت موضوع اجتناب مالياتي، بديهي است كه شناسايي عوامل تاثير گذار بر آن نيز از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد ، زيرا مي توان با شناسايي عوامل تاثير گذار بر آن اولا مودياني كه در پرداخت ماليات اجتناب مي ورزند را شناسايي نمود و دوما عواملي كاهنده اجتناب مالياتي را شناسايي و مورد تقويت قرار داد . به لحاظ نظري يكي از مواردي كه مي تواند مسئله اجتناب مالياتي شركتها را تحت تاثير قرار دهد ، ساختار مالكيت بنگاههاي اقتصادي يا موديان مالياتي مي باشد (آنور و همكاران ، 2014). بعنوان نمونه شركتهايي كه تحت مالكيت نهادي اداره مي شوند ، بيشتر تحت نظارت و كنترل قرار مي گيرند و اين موضوع از منظر نظام راهبري (حاكميت شركتي) يك امتياز تلقي مي شود(حساس يگانه ،1392; برادران ،1391; رهنماي رودپشتي و صالحي ، 1390). ساير ساختار هاي مالكيت كه به لحاظ نظري مي توانند موجب افزايش نظارت و كنترل شركتها شوند عبارتند از : مالكيت عمده (متمركز ) و مالكيت دولتي (آنور و همكاران ، 2014). يكي از سازوكارهاي نظام راهبري شركتها كه موجب افزايش نظارت و كنترل آنها مي شود تركيب مناسب اعضاي هيات مديره اين شركتها به لحاظ مستقل يا وابسته بودن اعضاي آن مي باشد. هيات مديره هر شركتي از اعضاي موظف(وابسته) و غير موظف(مستقل) تشكيل شده است . اعضاي موظف افرادي هستند كه در داخل شركت داراي سمتهاي اجرايي هستند و اعضاي غير موظف افرادي هستند كه داراي هيچ گونه سمت يا پست اجرايي در داخل شركت نيستند . بر اساس مباني نظري حاكميت شركتي هرچه تعداد اعضاي غيرموظف هيات مديره در يك شركت بيشتر باشد

چکيده:

اجتناب - ماليات -ساختار مالكيت -تركيب هيات مديره

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بيتا مشايخي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.