پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۱۷ دفاع:
۲۰۳۳ شناسه:
احمد معنوي لورون دانشجو:
تبيين حفره هاي اجتماعي دولت در شهر تهران(مطالعه موردي كودكان كار) عنوان فارسي:
Explaining social hole's in the state in Tehran(case stady the labor children's) عنوان انگليسي:

با انعقاد معاهده وستفاليا وتكامل دولت ها در نظام بين المل،و تثبيت حاكميت داخلي آنها آنچه دولت ها را مورد چالش قرار مي داد، عمدتاً از ناحيه مرزها و بعضاً در قالب منطقه گرايي يا واگراي هاي نواحي مرزي نسبت به دولت مركزي بود. اما اكنون پس از عبور از جنگهاي جهاني اول و دوم ،كشورهايي كه مراحل آرامش بين المللي را طي نموده و به مرحله ثبات رسيده اند با چالشگران ديگري روبرو شدند كه جغرافيدانان سياسي از آن به عنوان حفره هاي دولت ياد مي كنند.حفره هاي دولت در واقع چالشگران اصلي دولت مركزي قلمداد مي شوند كه براي حذف آنها دولت ها هزينه هاي بسياري را صرف مي كنند. بستر و خاستگاه حفره هاي دولت ممكن است حوزه هاي سياسي، اقتصادي يا اجتماعي فرهنگي باشد.حفره هاي دولت مستقيماً وخواسته و ناخواسته نظام حكومتي را نشانه مي گيرد.يكي از مكانهاي بروز حفره هاي دولت كلانشهرها است.طبيعي است فرايند شتابان صنعتي شدن كشورها، گسترش جوامع شهري و پيدايش حاشيه‏نشيني شهرها و در نتيجه، كم‏رنگ شدن فرهنگ عمومي و ملي و نيز روي‏آوري مردم به حاشيه‏نشيني در شهرها، به دليل وضعيت اسفبار معيشتي، از جمله معضلات بزرگ جوامع امروزي است.. يكي از مهمترين و شايعترين اين آسيب هاي اجتماعي پديده كودكان كار و خيابان است.

چکيده:

كودكان كار،حفره هاي دولت، آسيب هاي اجتماعي، سياستگذاري اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهرا پيشگاهي فرد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بهادر زارعي استاد مشاور:
دکتر محمد اخباري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

رهيافت انقلاب اسلامي

/

تبيين حفره هاي اجتماعي دولتهاي پس از انقلاب اسلامي درشهر تهران

دكتر زهرا پيشگاهي فرد: استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تهران نويسنده مسئول zfard@ut.ac.ir دكتر بهادر زارعي: استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران b.zarei@ut.ac.ir دكتر محمد اخباري: دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي Dr.m.akhbari@gmail.com احمد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده
۱۳۸۷

انتشارات دانشجو

سياست خارجي/

تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در بستر منافع ملي

احمد معنوي

کتاب، تاليف
داخلي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.