پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۰۳۲ شناسه:
مجتبي قدمي جوجاده دانشجو:
بازآفريني و توانمند سازي بافت كهن شهري با تاكيد بر شهرسازي مدرن ، نمونه موردي شهر بابلسر عنوان فارسي:
Urban renewal and empowerment of the old structure with an emphasis on modern urban planning عنوان انگليسي:

از جمله سياست هاي موثر و حساس توسعه شهري ، مي توان برنامه هاي مداخله در بافت هاي كهن شهري دانست كه در ابعاد مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، زيست محيطي و كالبدي قابل تجزيه و تحليل هستند. توجه به بافت هاي فرسوده و قديمي و رفع ناپايداري آن ها ، به موضوعي جدي و محوري تبديل شده ، به گونه اي كه سازمان هاي ذيربط را به تكاپوي بازآفريني و توانمند سازي بافت هاي مذكور سوق داده و لزوم مداخله در اين بافت ها را در دوره هاي مختلف زماني مطرح نموده است.

در حاليكه شالوده و بافت كهن بسياري از شهرهاي ايران با ارزش هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشور همخواني دارند، تدوين سياست هاي منسجم و جامع مداخله در اين بافت هابه شدت مورد غفلت قرار گرفته است . بررسي تطبيقي سيلست هاي اعمال شده در ايران با سياست ها و تجربيات جهاني ، حاكي از فقدان مباني نظري و فرآيند علمي در سياست گزاري و برنامه ريزي اين بافت هاست. ارزش و اهميت اين بافت ها فراتر از آن است كه برنامه ها و قوانين پراكنده اي بر اين مقوله ترتيب داده شود . تدوين سياست و برنامه اي كارا و موثر كه در شان بافت هاي كهن شهري ايران بوده و توجيهات لازم در ابعاد مختلف را داشته باشد. نيازمند فرايندي است كه در آن سياست ها و اقدامات گذشته مورد ارزيابي جامع قرار گيرند، چشم انداز جايگاه اين بافت ها در توسعه شهري آينده كشور ترسيم شود و اصول و معيارهاي هنجاري اين مداخله بر اساس تحقيقات بنيادي و كاربردي تدوين گردند.

چکيده:

برنامه ريزي ، بازآفريني ، توانمندسازي، نوشهرگرايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد سعيدنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.