پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۱ دفاع:
۲۰۲۷ شناسه:
فيروز شرفي دهرحم دانشجو:
تاثير تمرين استقامتي بر بيان miR-126 ، miR-503و فاكتور VEGF در بافت اندوتليال عضله قلبي موشهاي ويستار ديابتي عنوان فارسي:
effect of a endurance training period on miR-126, miR-503, and VEGF expression in endothelial tissue of cardiac muscle in wistar rats with type 2 diabetes mellitus عنوان انگليسي:

چكيده

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير تمرين استقامتي بر بيان mir-126 ، mir-503 و فاكتور VEGF در بافت اندوتليال عضله قلبي موش‌هاي ويستار ديابتي‌ بود. 24 موش صحرايي نر ويستار با وزن 9.4 ±245 به گروه هاي كنترل، تمرين سالم، ديابت و ديابت تمرين تقسيم شدند. در سن 8 هفتگي، ديابت به وسيله تزريق استرپتوزوتوسين ايجاد شد. پروتكل تمريني 5 جلسه در هفته براي 6 هفته انجام شد.‌24‌ساعت پس از اتمام پروتكل، موش‌ها تشريح و بافت اندوتليال قلب استخراج گرديد. سطوح پروتئينVEGF به روش الايزا و ميزان بيان mir-126 و‌ mir-503 به روش ريل‌ تايم اندازه‌گيري شد. ميزان بيان mir-126 درگروه ديابت نسبت به گروه‌كنترل اختلاف معني‌داري داشت ( 001/0=P). ‌ميزان بيان mir-126 در گروه ديابت تمرين‌ نسبت به گروه ديابت وتمرين سالم اختلاف معني‌داري نداشت(به‌ترتيب ‌276/0=P‌ و109/0=P). ولي‌گروه ديابت تمرين نسبت به گروه ‌كنترل اختلاف معني‌دار داشت (002/0=P). ميزان بيان mir-126 در موش‌هاي سالم‌تمرين در‌مقايسه با‌گروه ديابت وكنترل ‌اختلاف معني‌داري نداشت(به ترتيب 068/0=P و 608/0=P). ميزان بيان mir-503 درگروه ديابت در‌مقايسه با گروه‌كنترل و ‌اختلاف معني‌داري داشت(001/0=P). ميزان بيان‌mir-503 در‌گروه ديابت تمرين‌ در‌مقايسه با گروه هاي ديابت وتمرين سالم اختلاف معني‌داري نداشت(13/0=P و 706/0=P ). ولي گروه ديابت تمرين نسبت به‌گروه كنترل اختلاف معني‌داري داشت (022/0=P). ميزان بيان mir-503 درگروه سالم‌ تمرين در‌مقايسه با گروه‌هاي ديابت و‌كنترل اختلاف معني‌داري نداشت (به ترتيب 185/0=P و143/0=P). سطوح‌VEGF درگروه ديابت در‌مقايسه گروه‌كنترل اختلاف معني‌دار داشت(001/0=P). سطوح VEGF‌در‌گروه ديابت تمرين نسبت به گروه‌هاي ديابت، كنترل و‌تمرين سالم اختلاف معني‌داري داشت‌( به ترتيب 011/0=P و 006/0=P و001/0=P). سطوح VEGF در گروه تمرين سالم نسبت به گروه‌هاي ديابت و كنترل اختلاف معني‌داري داشت (هر دو داراي001/0=P).

چکيده:

تمرين هوازي، آنژيوژنز ، miR-126 , miR-503 ,VEGF , ، اندوتليال، ديابت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
دکتر وحيد ولي پور ده نو استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مجله يافته علوم وپزشكي لرستان

0/15

تاثير تمرين استقامتي برسطوح پروتئينVEGF دربافت اندوتليال عضله قلبي رتهاي نر ويستار ديابتي شده به وسيلهSTZ

رحمان سوري، فيروز شرفي دهرحم، سيروس چوبينه، وحيد وليپور دهنو

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.