پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۲۶ شناسه:
صادق اسكندريان دانشجو:
بررسي پديده‌ي تشديد داخلي در ميكروسكوپ با نيروي اتمي در مود غير تماسي عنوان فارسي:
Exploring the internal resonance phenomenon in non-contact atomic force microscopy عنوان انگليسي:

با بكارگيري پديده تشديد داخلي، هم مي‌توان تصاويري باكيفيت بالاتر تهيه كرد و هم مي‌توان خواص مواد را مورد برسي قرار داد .

در انجام اين تحقيق فرض شده‌است كه نيرو‌هاي عرضي موجود نمي‌باشند و از نيروهاي عمودي فقط نيروي بين مولكولي را به عنوان نيروي عمودي درنظر مي‌گيريم .

در اين تحقيق تير را ، تير اويلر-‌ برنولي درنظر مي‌گيريم كه با افق هيچ زاويه اي ندارد و تحريك تير را از نوع جابجايي پيزوالكتريك درنظر مي‌گيريم و بايد اين نكته را نيز درنظر داشت كه نوك‌‌ تير وارد محدوده‌ي تماسي نمي‌شود.

هدف از انجام اين تحقيق حل معادلات تير AFM با استفاده از روشهاي تحليلي و اعتبار سنجي نتايج بدست آمده با استفاده از روشهاي عددي مي باشد و انتظار مي زود كه نتايج تحليلي و عددي تطابق داشته باشند.

چکيده:

نانو - ديناميك غيرخطي - ميكروسكوپ با نيروي اتمي - غير تماسي - تشديد داخلي -تير اويلر-‌ برنولي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش بهرامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.