پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۲ دفاع:
۲۰۲۲ شناسه:
سپيده سادات ميرخاني دانشجو:
بررسي رابطه بين ويژگيهاي مرتبط با احساسات و ادراك ارزش با قصد خريد در فروشگاه‌هاي تخفيف عنوان فارسي:
The relationship between traits associated with sensation and perception of value with the intent to purchase at discount stores عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين ويژگيهاي مرتبط با احساسات و ادراك ارزش با قصد خريد در فروشگاه‌هاي تخفيف كه در اين زمينه تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند تجزيه و تحليل داده ها ، دو نوع متغير اصلي در نظر گرفته شده است كه عبارت اند از ارزش درك شده و قصد خريد. ارزش درك شده به عنوان متغير مستقل و قصد خريد به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. در اين پژوهش به منظور پايايي(قابليت اعتماد) آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده مي شود. براي تعيين اعتبار(روايي) پرسشنامه روش هاي متعددي وجود دارد كه در اين پژوهش از روش اعتبار محتوايي استفاده مي شود.

چکيده:

فروشگاه هاي تخفيف - قصد خريد-ارزش درك شده-قيمت ادراك شده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.