پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۰۲۱ شناسه:
حامد رحماني دانشجو:
تبيين شكل گيري اشكال قلمرو سياسي از منظر ساختاگرايي عنوان فارسي:
Explanation of Creating Political Territory Types In View of Structuralism عنوان انگليسي:

موضوع شكل‌گيري قلمروهاي سياسي از ابتدا تاكنون همواره مورد تأكيد فيلسوفان علم، نظريه‌پردازان و پژوهشگران بوده و هست. اما مي‌توان گفت اين مطالعات در اغلب موارد به‌صورت سطحي و عيني مورد تبيين قرار گرفته شده. با ورود مكاتب مختلف به عرصه علوم مختلف به‌صورت اعم و همچنين در علم جغرافياي سياسي به‌صورت اخص، موجب تغيير ديدگاه‌ها به اين موضوع و به تبع آن به نقد كشيدن نظريه‌هاي شكل‌گيري اشكال قلمرو سياسي به‌صورت سنتي را در بر داشت. كه از جمله اين انتقادات در نظر گرفتن صرف جنبه‌هاي عيني و مشاهده‌پذير در همه موارد مي‌باشد.

از جمله مكاتبي كه به‌صورت جدي در اين حيطه نظريات قبل را به چالش كشيد، مكتب ساختارگرايي است. چرا كه عقايد در اين مكتب حاكي از وجود داشتن لايه‌هاي مختلف است كه غيرقابل مشاهده مي‌باشند و همچنين در پيدايش و شكل‌گيري اشكال قلمرو سياسي كه جنبه‌هاي انساني نقش اساسي دارند نمي‌توان تمامي اين جنبه‌ها به‌صورت عيني بررسي نمود. اساساً در اين مكتب به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه ساخت‌ها لايه‌هايي هستند كه ديده نمي‌شوند ولي همين ساخت‌ها جريان‌هاي قدرتمندي هستند كه در طول تاريخ بشريت اثرگذاري‌هاي بنيادين را ايفا نموده‌اند.

به همين منظور اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي درصدد است به بررسي و تبيين اشكال قلمروسازي قلمروهاي سياسي از منظر ساختارگرايي بپردازد. و همچنين بررسي لايه‌ها و ساخت‌هاي غير عيني و مشاهده نشدني جريان‌هايي كه باعث به وجود آمدن زمينه‌هاي قلمروهاي سياسي سه‌گانه در ابتدا تاكنون شده را مدنظر قرار داده است. لايه‌ها و ساخت‌هايي كه تاكنون از آن‌ها غفلت شده و كمتر در نظر گرفته شده‌اند.

نتايج اين تحقيق در بررسي اين اثرگذاري‌ها و جريان‌ها در مقوله قلمرو سازي در طول زندگي انسان‌ها در طول تاريخ را مي‌توان در؛ ساخت ايدئولوژيك و مذهب به‌عنوان زيربناي عرصه وجودي قلمرو سياسي امپراتوري، ساخت اقتصادي زيربناي عرصه ظاهري دولت‌مدرن و همچنين ساخت اطلاعات هم به‌عنوان عرصه وجودي قلمرو سياسي فضاي مجازي تبيين نمود .

چکيده:

قلمرو، قلمروسازي، قلمرو سياسي، دولت‌مدرن، امپراتوري، فضاي مجازي، ساختارگرايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول افضلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ياشار ذكي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.