پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۴ دفاع:
۲۰۱۵ شناسه:
آناهيتا اميني حاجي باشي دانشجو:
ارائه مدل چابكي رهبري منابع انساني عنوان فارسي:
Designing a Human Resource Leadership Agility Model عنوان انگليسي:

رهبري منابع انساني براي رسيدن سريع به اهداف در هر سازماني اهميت ويژه اي دارد با توجه به افزايش سرعت تغييرات در سازمان ها، چابكي رهبري منابع انساني موضوع قابل توجهي در هر سازمان مي باشد.

اين پژوهش با هدف طراحي و تبيين مدل چابكي رهبري منابع انساني در مؤسسات آموزش عالي انجام شده است. روش تحقيق مورد استفاده آميخته به صورت دو مرحله اي مي باشد. در مرحله اول از روش كيفي با استفاده از نظريه برخاسته از داده ها با رويكرد گليزر و در مرحله دوم روش كمي توصيفي و پيمايشي استفاده شده است. جهت گيري پژوهش، بنيادي، توصيفي و كاربردي مي باشد. جامعه آماري در مرحله اول خبرگان و متخصصيني هستند كه با استفاده از روش گلوله برفي انتخاب شدند و بعد از مصاحبه و اشباع، مدل اوليه بدست آمد در مرحله دوم جامعه آماري اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران كه در زمينه موضوع تحقيق تجربه و يا تخصص داشتند، بودندكه به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي 121 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهشي در مرحله اول تحقيق، مصاحبه و در مرحله دوم پرسشنامه محقق ساخته بود. در مرحله اول تحقيق موضوع اتكاپذيري پژوهش توسط محقق رعايت شده و در مرحله دوم ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي بررسي اعتبار پرسشنامه محاسبه گرديد كه نشانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. روايي پرسشنامه ها نيز با استفاده از نظرات خبرگان مورد تاييد قرار گرفت. همچنين از روايي همگرا جهت سنجش يك سازه توسط سؤالاتش در پرسشنامه و از روايي واگرا جهت سنجش ميزان همبستگي مجموعه اي از سؤالات با سازه موردنظر خودشان و با سازه هاي ديگر استفاده شد.

روش آماري مورد استفاده در بخش كمي با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و PLS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و سپس در پايان مدل نهايي با استفاده از نرم افزار PLS مورد آزمون قرار گرفت. يافته‌هاي اين پژوهش شامل: 1- شناسايي مؤلفه‌هاي چابكي رهبري منابع انساني 2- يافتن نتايج و پيامدهاي حاصل از چابكي رهبري منابع انساني 3- شناسايي روابط بين مؤلفه ها و دست يافتن به مدل جامع مي باشد.

چکيده:

چابكي رهبري منابع انساني، كيفيت، مؤسسات آموزش عالي، نظريه برخاسته از داده ها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر احمدعلي يزدان پناه استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع)

/

طراحي و تبيين مدل چابكي رهبري منابع انساني در مؤسسات آموزش عالي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.