پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۱۸ دفاع:
۲۰۱۱ شناسه:
بتول عرب سرخي ميشابي دانشجو:
استخراج و اندازه‌گيري‌‌ آنتي‌بيوتيك‌هاي تتراسايكلين و سفالوسپورين با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي پليمري الكتروريسي-شده و روش‌هاي كروماتوگرافي و اسپكتروفتومتري عنوان فارسي:
Extraction and determination of tetracycline and cephalosporin antibiotics using polymeric nanocomposites electrospun and chromatography and spectrophotometry methods. عنوان انگليسي:

در اين تحقيق، نانوكامپوزيت‌هاي پليمري الكتروريسي شده و به عنوان جاذب ميكرواستخراج فاز جامد براي استخراج و اندازه گيري آنتي‌بيوتيك‌هاي تتراسايكلين و سفوتاكسيم استفاده شدند.

پژوهش اول. نانوكامپوزيت پلي‌اتيلن‌ترفتالات/گرافن‌اكسايد الكتروريسي شده و بعنوان جاذب موثر در ميكرواستخراج فاز جامد تتراسايكلين و سفوتاكسيم از نمونه‌هاي عسل بكار گرفته شد و با كروماتوگرافي‌مايع با كارائي‌بالا آناليز شد. شناسايي كامل جاذب، با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي، طيف‌سنجي‌مادون‌قرمز تبديل‌فوريه انجام گرديده و سطح ويژه جاذب و اندازه حفرات به ترتيب با تكنيك‌هاي Brunauer– Emmett–Teller (توزيع سطح ويژه) وBarrett-Joyner-Halenda (توزيع اندازه حفره) اندازه‌گيري شد. سطح ويژه و متوسط اندازه ذرات به ترتيب 5/79 m2 g-1 و 83/4 nm بدست آمد.

نمونه‌هاي عسل در آب با دماي 50 درجه سانتيگراد به مدت 15 دقيقه با 4000rpm سانتريفوژ شدند. فاكتورهاي مهم با اسپكتروفتومتر ماورائ‌بنفش_مرئي براي بدست آوردن شرايط بهينه مطالعه شدند. در شرايط بهينه‌ pH) محلول نمونه زمان استخراج 10 دقيقه، مقدار جاذب 40 ميلي‌گرم، حجم نمونه 100 ميلي ليتر، حلال واجذب 200 ميكروليتر متانول) ارقام شايستگي روش بدين شرح بدست آمد (گستره خطي 1- µgkg 5000-10، حدتشخيص تتراسايكلين 1- µgkg 3/15 و حدتشخيص سفوتاكسيم µgkg-1 3). رنج خطي ديناميكي بين µgkg-1 10-5000 براي تتراسايكلين و سفوتاكسيم با ضرايب تعيين (R2) 9939/0 و 9959/0 محاسبه شد. روش توسعه يافته براي اندازه گيري آنتي‌بيوتيك‌هاي مورد نظر از نمونه‌هاي عسل انجام شد و بازيابي‌تتراسايكلين 94-89% و بازيابي سفوتاكسيم 98-95% بدست آمد.

پژوهش دوم. نانوكامپوزيت PAN/CuBTC الكتروريسي شد و بعنوان جاذب كارآمد در ميكرواستخراج فاز جامد مقادير كم تتراسايكلين از پلاسماي خون انساني بكار گرفته شد. شناسايي كامل جاذب با استفاده از پراش اشعه ايكس، ميكروسكوپ الكتروني روبشي، طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه انجام گرديده و سطح ويژه جاذب و اندازه حفرات به ترتيب با تكنيك‌هاي Emmett–Teller Brunauer– (توزيع سطح ويژه) و Barrett-Joyner-Halenda (توزيع اندازه حفره) اندازه‌گيري شد. متغيرهاي موثر روش شامل نوع حلال واجذب، جرم جاذب،pH و درصد نمك براي بدست آوردن شرائط بهينه با كروماتوگرافي مايع با كارائي بالا آناليز شد. در شرايط بهينه گستره خطي بين µgL-1 1000-20 با حدتشخيص: µgL-1 36/2 بدست آمد. اندازه‌گيري تتراسايكلين در پلاسماي خون انساني با تكنيك HPLC-UV انجام شد و بازيابي استخراج نسبي 5/104 تا 3/97 % حاصل شد.

چکيده:

نانوكامپوزيت الكتروريسي شده، گرافن اكسيد، چارچوب آلي فلزي CuBTC، ميكرواستخراج فاز جامد، عسل، پلاسماي خون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن سرشتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سپيده خويي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ ۲۴۱–۲۴۷ ۱۴۰ Microchemical Journal Batoul Arabsorkhi, Hassan Sereshti Determination of tetracycline and cefotaxime residues in honey by microsolid phase extraction based on electrospun nanofibers coupled with HPLC بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱
۲۰۱۹ ۱-۹ Separation Science Batoul Arabsorkhi, Hassan Sereshti, Alireza Abbasi Electrospun metal-organic framework/polyacrylonitrile composite nanofibrous mat as a microsorbent for the extraction of tetracycline residue in human blood plasma بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۲

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.