پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۰۱۰ شناسه:
حسين علي نژاد دانشجو:
بررسي مقايسه اي تمرين هاي صحيح/غلط، تكميل جمله به ترتيب درآوردن جمله بر يادگيري لغات فراگيران ايراني عنوان فارسي:
The Comparative Effect of True/False, Sentence Completion and Sentence Order Tasks on Vocabulary Learning of Iranian EFL Learners عنوان انگليسي:

اين پژوهش به بررسي تاثير سه نوع فعاليت آموزشي صحيح/غلط، كامل كردن جملات، و مرتب كردن جملات بر يادگيري لغات فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي خواهد پرداخت.به منظور ارزيابي سطح زبان عمومي شركت كنندگان ، پيش از اجراي فرآيند آموزشي، آنها در يك آزمون زبان عمومي كه قبلا ماديفاي شده است شركت مي كنند. سپس در صورت يكسان بودن، در پيش آزمون لغات كه قبلا ماديفاي شده است شركت خواهند كرد. هريك از سه گروه صحيح/غلط، كامل كردن جملات، و مرتب كردن جملات در طي ۱۰ جلسه آموزشي به تمرين و يادگيري از طريق اين فعاليت هاي آموزشي خواهند پرداخت. پس از پايان دوره آموزشي، شركت كنندگان در پس آزمون، و دو هفته بعد از آن در پس آزمون تاخيري شركت خواهند كرد تا تاثير فعاليت هاي آموزشي صحيح/غلط، كامل كردن جملات، و مرتب كردن جملات بر يادگيري لغات آنها مورد ارزيابي قرار گيرد.

چکيده:

فعاليت هاي آموزشي صحيح/غلط، كامل كردن جملات، مرتب كردن جملات، يادگيري لغات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
پژوهشهاي زبان شناختي در زبانهاي خارجي حسين علي نژاد، دكتر سيد محمد علوي، دكتر مجيد نعمتي تاثير فعاليت هاي صحيح/غلط، كامل كردن جملات، و به ترتيب در آوردن جملات بر يادگيري واژگان توليدي دانش آموزان سطح متوسط ايراني داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.