پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۳۰ دفاع:
۲۰۰۴ شناسه:
بابك بنائي دانشجو:
طراحي سرپناه قابل حمل براي افراد بي خانمان با رويكرد طراحي پايدار عنوان فارسي:
Homeless Portable Shelter Via Sustainable Design Approach عنوان انگليسي:

يكي از نيازهاي ضروري دسترسي افراد به رفاه اقتصادي و اجتماعي، سرپناه و مسكن مناسب است. يعني محلي كه فرد بتوانند به واسطه آن بخشي از آرامش و آسايش ذهني و رواني خود را تأمين كرده و در سايه آن فرصت يابند تا به كاركردهاي مطلوب و ارزشمند خود دست يابد. بر اين اساس اين پژوهش به دنبال شرايطي حداقلي و در دسترس براي بر طرف كردن اين نياز اصلي (سرپناه) در غياب خدمات اجتماعي دولتي و يا خيريه مي باشد تا بتواند شرايط بازگشت به اجتماع را براي افراد بيخانمان را فراهم نمايد.

چکيده:

پايداري، طراحي پايدار، بيخانمان، سرپناه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين مقدم استاد راهنما:
دکتر ابراهيم باقري طالقاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.