پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۹/۷ دفاع:
۲۰۰۳ شناسه:
محمدعلي طالبي آشتياني دانشجو:
كيفرزدايي در تعزيرات عنوان فارسي:
Depenalization in indefinite punishments عنوان انگليسي:

مجازات اغلب معاصي، تعزيري است كه گسترهاي از اعلام گناه به مرتكب تا اعدام دارد. باتوجه‌به‌اينكه اصل در تعزير، شناوربودن مقدار آن و هدف اساسي آن بازدارندگي است، مي‌شودگفت: تعزيرات، بستر اجراي كيفرزدايي و درراستاي اهداف آن است. درحقيقت، مجازات تعزيري به‌نوعي براي تعديل، تخفيف و حذف كيفر تشريع شده است؛ زيرا قاضي همواره مترصد وجود نشانه‌هايي است تا با صدور كمترين مجازات يا بعضاً الغاي آن، گناهكار را از تكرار جرم و ديگران را از ارتكاب آن بازدارد.

ثمره شناخت مباني فقهي كيفرزدايي در تعزيرات و اعتماد به تأثير آن در بازدارندگي، موجب جلوگيري از افزايش صدور مجازات‌هايي است كه نه‌تنها در كاهش بزه بي‌تأثير است بلكه با داشتن آثاري زيان‌بار در درازمدت براي فرد و جامعه، با عدالت كيفري موردِنظر اسلام نيز منافات دارد. ازاين‌رو، ضرورت دارد با استناد به آموزه‌هاي فقهي و روايات باب تعزيرات، مجازات تعزيري كه عمده‌ترين مجازات اسلامي است، با رويكرد تبيين شاخصه‌هاي كيفرزدايي در حقيقت آن، تحليل و واكاوي علمي شود. به‌ويژه‌آنكه امروز مبناي حقوق كيفري در تعيين كيفر، مجازات شناور است تا علاوه‌بر ترميم آسيب‌هاي واردشده بر فرد و جامعه، بازدارندگي مطلوب را نيز به‌دنبال داشته باشد.

پژوهش حاضر، دوسؤال اصلي دارد: 1- كيفرزدايي در فقه جزايي اسلام چه جايگاهي دارد؟ 2- تعزيرات با چه شاخصه‌هايي مبيّن كيفرزدايي است؟ پژوهش ازنظر نوع داده‌ها، كيفي و ازنظر هدف، تركيبي است، يعني در بيان نظريات فقهي، توصيفي و در نقدوبررسي آنها و ارائه نظريه، تحليلي، استنباطي، انتقادي و تجويزي است. روش گردآوري اطلاعات نيز كتابخانه‌اي است.

براساس تتبع در جميع كتب فقهي، و نقد و بررسي تمام نظريات فقهاي متقدم تا معاصر درباره تعزير، اين نتايج حاصل شد: كيفرزدايي با نقد و بررسي تعريف‌هاي موجود، بازتعريف شد. درباره تعريف، موجبات، انواع، مقدار و مراتب تعزير، نظرياتي ارائه شد و نظريات پيشين فقيهان گسترش يافت؛ قاعده «تخفيف و مسامحه در حدود»، از منابع فقهي اصطياد و معرفي شد؛ پس از بحث درباره تأثير مصلحت در اجتهاد، نظريه «اجتهاد در تعزير» به‌طوركامل و صحيح، معرفي و ارائه شد؛ نهايتاً اين نتيجه حاصل شد كه تعزير مطلقاً دراختيار امام يا حاكم است تا با اجتهاد در تعزير و لحاظ مصلحت مجرم و جامعه و نيز مطمح نظر قراردادن اينكه جميع عوامل مؤثر در صدور و اجراي تعزير، بستري براي كيفرزدايي است، درباره آن تصميم بگيرد.

چکيده:

كيفرزدايي، تعزير، مجازات، مصلحت، اجتهاد در تعزير، تخفيف و مسامحه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رسائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش حقوق كيفري

/

بررسي جامع دو رويكرد فقهي متضاد در تعيين مقدار تعزير

دكتر احمد باقري و محمدعلي طالبي آشتياني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.