پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۶ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۱۹۹۹ شناسه:
مرتضي قديمي دانشجو:
سنتز و مشخصه‌‌يابي ساختاري و مكانيكي مكس ‌فاز نانولايه پايه زيركونيم به روش رخنه دهي مذاب آلومينيم عنوان فارسي:
Synthesis, structural and mechanical characterization of Zr-based nanolayered MAX phase by Al melt infiltration عنوان انگليسي:

مكس فازهاي پايه زيركونيم به عنوان نسلي نوين از مواد نانولايه‌ي چندبلوري، به دليل برخورداري از تركيبي از بهينه‌ترين ويژگي‌ها و مشخصه هاي سراميك‌ها و فلزات در صنايع برخوردار از فناوري بالا؛ مورد توجه واقع شده است. براي سنتز و ساخت مكس فازهاي گوناگون از فرآوري هاي گوناگوني نظير پرس گرم، سينتر پلاسماي جرقه‌اي و سينتر خوداحتراقي دماي بالا مورد استفاده مي شود كه هر يك از اين فرآيندها از ويژگي‌ها و بعضا محدوديت‌هايي در ميزان خلوص، شكل و خواص نمونه نهايي برخوردار هستند. در اين پژوهش؛ براي نخستين بار از تركيبي از فرآيندهاي آلياژسازي مكانيكي به منظور سنتز پيش‌سازه‌ي متخلخل ZrC و رخنه دهي مذاب فلز آلومينيم به درون بدنه جهت توليد مكس فاز اكسيدي پايه زيركونيم استفاده شد. در فرآيند آسياكاري مكانيكي، بهينه ترين زمان مخلوط كردن پودرهاي عنصري، تركيب مواد اوليه و ميزان وزني آن ها مشخصه يابي شد. اختلاط پودرهاي عنصري براي مدت زمان 24 ساعت به عنوان بهينه ترين شرايط فرآوري بدنه خام تعيين گرديد. پيش سازه توليد شده به همراه آلومينيم به عنوان مواد اوليه رخنه دهي مورد استفاده قرار گرفتند. روش‌هاي ارزيابي و مشخصه‌يابي متنوع و گوناگوني همچون پراش پرتو ايكس، ميكروسكوپ الكتروني روبشي، طيف سنجي پراش انرژي، آزمون هاي مشخصه يابي خواص مكانيكي و ارزيابي مقاومت در برابر خوردگي و شعله مورد استفاده واقع گرديد. نتايج فرآيند رخنه دهي مشخص ساخت پيش‌سازه‌ي كاربيد زيركونيم به منظور تشكيل مكس فاز با آلومينيم وارد واكنش شده و از سويي ممكن است همراه با تشكيل مكس فاز، پاره اي از فازهاي ثانويه نيز در سطح مقطع نمونه‌ها ايجاد ‌شود. مشخص گرديده است كه تركيب و ميزان وزني نمونه‌هاي توليدي به زمان و دماي رخنه دهي وابسته بوده و با افزايش دما و زمان؛ فرآيند تجزيه مكس فاز به فازهاي ثانويه آغاز مي گردد. نتايج آزمون پراش پرتو ايكس نشان داده است كه بيشينه ميزان وزني مكس فاز سنتز شده (محصول تكفاز) در اثر رخنه دهي در دماي 1500 درجه سانتيگراد، مدت زمان 5 ساعت به همراه مقادير آلومينيم اضافي 50 درصد حاصل مي گردد. نتايج آزمون‌هاي سختي سنجي و چقرمگي شكست مقادير GPa 4.5 و MPa.m1/2 23 را براي قطعات صرفا داراي مكس فاز مشخص ساخته است. مطالعه و ارزيابي رفتار اكسيداسيون گوياي اين موضوع بوده كه پوسته اكسيدي ايجاد شده روي مكس فاز؛ دربردارنده تركيبي دولايه بوده كه متشكل از لايه بيروني ZrO2 و لايه دروني تركيبي از Al2O3 و ZrO2 است.

چکيده:

مكس فاز پايه زيركونيم، رخنه‌دهي مذاب آلومينيم، نانولايه، آسياكاري مكانيكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميدرضا بهاروندي استاد راهنما:
دکتر احمد علي آماده استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۱

Materials Letters

282/128831

On the formation, structural and mechanical characterization of nanolayered Zr2AlC MAX phase via aluminum molten infiltration

Morteza Ghadimi, Hamid Reza Baharvandi, Ahmad Ali Amadeh

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۸

مهندسي ساخت و توليد ايران

4/28-33

بررسي اثر نوع مواد اوليه در چگونگي و مكانيسم فرآوري توليد مكس فازهاي پايه زيركونيم نانولايه اي

مرتضي قديمي، حميدرضا بهاروندي، احمدعلي آماده

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده
۲۰۱۸

چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي ساخت و توليد

/

مطالعه تاثير پارامترهاي مذاب خوراني آلومينيم در فرآوري ساخت و خواص متالورژيكي مكس فازهاي سيستم سه جزئي Zr-Al-C

مرتضي قديمي، حميدرضا بهاروندي، احمدعلي آماده

مقاله در همايش
بين المللي / پذيرش شده
۲۰۱۸

چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي ساخت و توليد

/

بررسي اثر نوع مواد اوليه در چگونگي و مكانيسم فرآوري توليد مكس فازهاي پايه زيركونيم نانولايه اي

مرتضي قديمي، حميدرضا بهاروندي، احمدعلي آماده

مقاله در همايش
بين المللي / پذيرش شده
۱۳۹۶

انجمن مهندسان مكانيك ايران

117/5-10

مروري بر خواص، فرآوري‌ توليد و كاربردهاي مكس‌فازهاي نانولايه‌اي

مرتضي قديمي، حميدرضا بهاروندي، احمدعلي آماده

گزارش فني
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.