پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۹۹۴ شناسه:
هادي تبسمي دانشجو:
آناليز حساسيت پارامترهاي مؤثر بر كمپرسور رفت و برگشتي عنوان فارسي:
Sensitivity Analysis of the Effective Parameters on Reciprocating Compressor عنوان انگليسي:

كمپرسورهاي جابجايي مثبت مقدار مشخصي از گاز را در يك حجم يا فضاي بسته محبوس مي كنند. با توجه به اينكه كمپرسور يكي از پرهزينه ترين تجهيزات هر فرآيندي مي باشد، نياز است تا دقت فراواني براي طراحي و انتخاب آن با توجه به نيازمندي هاي فرآيند جهت كاهش هزينه هاي بهره برداري صورت پذيرد.

لذا در اين تحقيق ابتدا با توجه به گستردگي پارامترهاي طراحي معادلات حاكم بر رفتار عملكردي كمپرسور بررسي خواهد شد. سپس به منظور صحه گذاري، محاسبات حاصله با نتايج حاصل از تست چند نمونه از كمپرسورهاي رفت و برگشتي گاز طبيعي موجود مقايسه خواهد گرديد.

سپس در اين مرحله از معادلات صحه گذاري شده براي طراحي يك نمونه كمپرسور رفت و برگشتي با ظرفيت مشخص استفاده مي شود. جهت اطمينان از صحت عملكرد كمپرسور مورد نظر در بازه هاي مشخص نسبت به انجام آناليز حساسيت بر روي برخي از پارامترهاي موثر اقدام خواهد شد.بر اساس داده هاي حاصل از طراحي تفصيلي نسبت به استخراج نقشه هاي ساختي و توليد نمونه قطعات مورد نظر مي پردازيم. قطعات توليدي بر روي زير ساخت تست طراحي شده مونتاژ گرديده و فرآيند تست انجام خواهد شد.

چکيده:

آناليز حساسيت، كمپرسور رفت و برگشتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر وحيد اصفهانيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.