پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۹۹۳ شناسه:
رؤيا صيامي ملكي دانشجو:
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از پديده فلات شغلي در ميان كاركنان بانك تجارت شهر تهران عنوان فارسي:
Lived Experiences of Tejarat Bank Employees in Plateauing Phenomenon : A Phenomenological study عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر به بررسي پديده فلات زدگي شغلي در ميان كاركنان بانك تجارت شهر تهران مي پردازد. در اين مطالعه اين پديده از پارادايم تفسيري و روش تحقيق كيفي پديدارشناسي استفاده شده است. هدف اين مطالعه پديدارشناسي، توصيف پديده فلات زدگي شغلي از منظر كاركنان اين شركت مي‌باشد. استراتژي پديدارشناسي با بررسي تجارب زيسته افراد از يك پديده و تمركز بر ابعاد تغييرناپذير آنان سعي مي‌كند تا به درك بهتري از پديده‌ها در زندگي افراد دست يابد. روش گردآوري داده‌ها، مصاحبه‌هاي نيمه ساختار يافته مي‌باشد كه با 13 نفر از كارمندان شاغل در شهر تهران صورت گرفته است. به منظور تحليل داده‌ها از روش ارائه شده توسط ون منن (تجزيه و تحليل درون مايه‌اي) استفاده شده است. يافته‌هاي حاصل از اين مطالعه منطبق بر سؤالات اصلي پژوهش يعني چيستي و چگونگي پديده فلات زدگي مي باشد. چيستي (ماهيت) فلات زدگي شغلي، مشتمل بر دو درون مايه كلي عدم تحرك عمودي در سازمان و روزمرگي و عدم چالش پذيري شغل مي‌باشد. همچنين مضمون چگونگي و بستر تجربه اين پديده مشتمل بر چهار درون مايه كلي بازتاب ويژگي هاي شاغل، ساختار معيوب سازمان، احساسات و واكنش هاي رفتاري و پيامدهاي شغلي نامطلوب مي باشد.

چکيده:

فلات زدگي شغلي، فلات زدگي ساختاري، فلات زدگي محتوايي، پديدارشناسي، بانك تجارت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.