پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۹۸۷ شناسه:
حامد ثاقب دانشجو:
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از فرايند جامعه پذيري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا عنوان فارسي:
Lived experiences of Mapna Generator employees in organizational socialization process among: Phenomenological study عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر به بررسي فرايند جامعه پذيري سازماني در شركت مهندس و ساخت ژنراتور مپنا(پارس) مي پردازد. در مطالعه اين فرايند از پارادايم تفسيري و روش تحقيق كيفي پديدارشناسي استفاده شده است. هدف اين مطالعه پديدارشناسي، توصيف فرايند جامعه پذيري سازماني از نگاه كاركنان اين شركت مي‌باشد. استراتژي پديدارشناسي با بررسي تجارب زيسته افراد از يك پديده و تمركز بر ابعاد تغيير ناپذير آنان سعي مي‌كند تا به درك بهتري از پديده‌ها در زندگي افراد دست يابد. روش گردآوري داده‌ها، مصاحبه‌هاي نيمه ساختار يافته مي‌باشد كه با 13 نفر از كاركنان شركت صورت گرفته است. به منظور تحليل داده‌ها از روش ارائه شده توسط ون منن (تجزيه و تحليل درون مايه‌اي) استفاده شده است. يافته‌هاي حاصل از اين مطالعه منطبق بر سؤالات اصلي پژوهش يعني چيستي و چگونگي فرايند جامعه پذيري كاركنان مي باشد. چيستي فرايند جامعه پذيري سازماني ، مشتمل بر چهار درون مايه كلي آشنايي با فرهنگ، الگوهاي ارتباطي و رفتاري- آشنايي با ارزشها، هنجارها- آشنايي با ويژگي ها ، مسير شغلي و فرايندهاي كاري- آشنايي با قوانين ، ساختارها و ضوابط- آشنايي با همكاران، محيط و سازمان مي‌باشد. همچنين مضمون چگونگي و بستر تجربه فرايند جامعه پذيري سازماني ، به چهار درون مايه كلي، نحوه و كانال‌هاي آشنايي- احساسات منفي تجربه شده و تبعات و نمودها - تطبيق يا تغيير و پذيرش - احساس رضايت و تعهد، ماندگاري و افزايش كارايي منجر شده است.

چکيده:

جامعه پذيري سازماني, پديدار شناسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.