پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۹۸۶ شناسه:
شعبان مرادي آيديشه دانشجو:
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان ارتش جمهوري اسلامي ايران مبتني بر انديشه فرماندهي معظم كل قوا عنوان فارسي:
Designing Competency Model ForThe military commanders of the Islamic Republic of Iran based on Supreme Thought عنوان انگليسي:

با توجه به وضعيت و موقعيت راهبردي كشورمان حفظ و ارتقاي توان رزمي و نظامي كشورمان از هر حيث به ويژه سرمايه انساني شايسته، اهميت روز افزوني يافته و اين مهم مستلزم پرورش و توسعه مديران و فرماند‌هاني شايسته است. در حالي‌كه شناخت و توسعه مهارت‌ها و شايستگي‌هاي مورد نياز فرماندهان و مديران همواره از دغدغه‌هاي ارتش‌ها مي‌باشد، براي اينكه بدانند چه كساني براي فرماندهي و رهبري نظامي مناسب‌ترند و با چه مولفه‌ها و شاخص‌هايي مي‌توان فرمانده مناسب را انتخاب، پرورش و ارزيابي كرد؛ بررسي‌ها نشان مي‌دهد عليرغم اهميت شايستگي‌ها و نقش كليدي و محوري عنصر مديريت و رهبري در پيشبرد و نيل به اهداف سازماني و پيروزي، الگويي جامع در سطح ارتش ج.ا.ا تاكنون بدين منظور طراحي و تدوين نگرديده است. از سويي؛ شيوه رهبري و مديريت هر جامعه، بستگي به ساخت فرهنگ و تمدن آن دارد(رضاييان،1386) ايران كشوري اسلامي و داراي آرمان‌هاي والا براي تحقق حكومت اسلامي است، و در سال‌هاي اخير تلاش‌هايي زيادي جهت تدوين الگوي اسلامي ايراني صورت گرفته است. بر همين اساس شايستگي مورد نياز براي مديران و فرماندهان ارتش جمهوري اسلامي ايران، آن چنان‌كه در دنياي رقابت‌هاي پيچيده كسب و كارهاي امروزين ساير جوامع وجود دارد، داراي تفاوت‌هاي عميق و اساسي است. و هم چنين، انتظار بودن معيارهاي يكسان و قابل قبول براي همه سازمان‌ها، كاري عقلايي نيست(غفاريان و ابوالعلايي، 1386). نيروهاي مسلح براي جامعه و مغز متفكر آن يعني رهبر، حكم بازوي قوي را دارد(شيخيان و سايرين،1377). بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته الگوي مدون و جامعي جهت انتخاب و انتصاب فرماندهان در يگان‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران وجود نداشته و در حال حاضر بر اساس شناخت‌ سطحي و نه چندان روش‌مند عمل مي‌گردد كه اين مساله از يكسو موجب عدم بهره‌مندي سازمان از وجود افراد شايسته و مستعد فعلي گشته و از ديگر سوي فرايند استعداديابي، آموزش، توسعه و توانمندسازي فرماندهان آتي را نيز با مشكل مواجه ساخته و به همين ترتيب شاخص‌هاي شفاف، مشخص و جامعي نيز براي ارزيابي فرماندهان در ابعاد مختلف وجود ندارد. شايستگي‌هاي مطمح نظر نظام جمهوري اسلامي با ساير جوامع متفاوت است بر اساس آرمان‌ها و اهداف آن، مديران و فرماندهان بايستي از شرايطي برخوردار باشند كه نظير آن را در هيچ يك از نظام‌هاي حكومتي دنيا نمي‌توان يافت. بي ترديد آنچه باعث مي‌شود تا جامعه مراحل رشد و كمال را طي كند، برخورداري آن جامعه از وجود رهبري خردمند است كه با تبيين هنجارها و ارزش‌ها و مشخص كردن مرزهاي اين مشخصه‌ها آرامش را به متن جامعه هديه مي‌كند. اين سخن هنگامي كه براي نيروهاي مسلح آن جامعه باشد، جلوه بيشتري مي‌يابد چرا كه اين آرامش ارزاني شده به ملت بايد از مسير اين نظام بگذرد و سپس جامعه آن را دريابد. با اين توصيف، مطابق قانون اساسي ج.ا.ا فرماندهي كل نيروهاي مسلح كشور بر عهده مقام معظم رهبري مي‌باشد و موضوع شايسته‌سالاري در انديشه‌ي فرماندهي معظم كل قوا به گونه‌اي برجسته نمود دارد به اين ترتيب ارتش ج.ا.ا ايران نياز به فرماندهاني دارد كه ضمن وجود شايستگي بر مبناي انديشه فرماندهي معظم كل قوا، قادر به حاكم نمودن شايسته سالاري در سازمان متبوع خويش نيز باشند. بنابر اين با توجه به نقش كليدي فرماندهي در ارتش.ج.ا.ا، شايستگي‌هاي فرماندهان همواره از دغدغه‌هاي سازماني است كه چه كساني براي فرماندهي و رهبري نظامي مناسب‌اند و با چه شاخص‌ها و مولفه‌هايي مي‌توان فرمانده مناسب را انتخاب كرد از اين روي، مساله اصلي تحقيق حاضر عبارت است از: الگوي شايستگي فرماندهان ارتش ج.ا.ا بر اساس انديشه فرماندهي معظم كل قوا كدام است؟

چکيده:

مدل شايستگي، ارتش ج.ا.ا، فرماندهي، انديشه،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
دکتر مهدي خيرانديش استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.