پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۹۸۵ شناسه:
نيما ميرزانژادجويباري دانشجو:
ظرفيتها و چالشهاي حقوق تامين مالي تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي در حوزه فناوري عنوان فارسي:
legal capacity and challenges of financing for commercialization of research achievments in technology scope. عنوان انگليسي:

امروزه، با توجه به رشد سريع فناوري هاي سطح بالا و اهميت آنها در زمينه هاي مختلف مانند اقتصادي تجاري امنيت و دفاعي و تحقق اقتصاد دانش بنيان موجب شده است كه دولت ها توجه بيشتي به اين حوزه داشته اشند. دستاوردهاي تحقيقاتي مانند اختراعات، تا زمانيكه به مرحله تجاري نرسد و در همان بخش تحقي و توسعه باي بماند، فايده اقتصادي نخواهد داشت و موجب پيشرفت و افزايش ثروت جامعه نمي شود. تجاري‌سازي دستائوردهاي تحقيقاتي، اين امر را ممكن مي‌سازد و تامين مالي يكي از مهم ترين مسائلي است كه در فآيند تجاري‌سازي فناوري موثر است و به آن سرعت مي‌بخشد. از طرفي ديگر، عمده نهادها و شركت‌هايي كه در زمينه تجاري سازي فناوري فهاليت مي‌كنند، داراي محدوديت هايي در دستيابي به منابع تامين سرمايه هستند و يا توانايي استفاده از آن را به دليل ماهيت پرريسك فناوري و كسب‌وكارهاي جديد ندارند. دولت ها، بايد راه حل هايي كه دستيابي شركت‌هاي فناور به منابع تامين سرمايه را ممكن مي‌سازد، انجام دهند. بنابراين، قوانين و سياست گذاري ها از سوي دولت ها نقش بسيار مهمي را در دستيابي به منابع تامين مالي براي كسب و كارهاي مخاطرهآميز جديد و سازمان هاي تحقياتي فعال در زمينه تجاري سازي شود و بايد شناسايي شود تا از طريق قانون و قرارداد حل و فص گردد. قراردادهاي تامين تجاري سازي فناوري به صورت هاي گوناگون انجام مي شود كه انتخاب روش و ابزارهاي تامين مالي و تنظيم قرارداد مناسب مي تواند به رسيدن به اهداف طرفين و جلوگيري از اختلافات بالقوه بين آنها كمك نمايد. در واقع اهداف مهم اين پژوهش، بررسي و تحليل حقوقي قوانين، ساست گذاري و قراردادها در حوزه تامين مالي و تجاري سازي فناوري است.

چکيده:

تجاري سازي، تامين مالي، فناوري و نوآوري، تحقيق و توسعه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.