پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۹۸۳ شناسه:
شهره ارجمندي دانشجو:
سنجش تجربي تاثير هندسه سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي عنوان فارسي:
Design and manufacturing an experimental setup to investigate the effectiveness of surface topography on heat transfer enhancement through condensation عنوان انگليسي:

چگالش به دو صورت قطره اي و لايه اي انجام مي شود. در چگالش لايه اي فيلم نازكي از ماي روي سطح قرار مي گيرد كه مقاومتي در برابر انتقال حرارت ايجاد مي كند. در چگالش قطره اي مايع به صورت قطره روي سطح قرار مي گيرند و مقاومت كم تري در برابر انتقال حرارت ايجاد مي كنند.

به دليل كاربرد فراوان چگالش در صنعت سعي بر افزايش ضريب انتقال حرارت در چگالش مي شود. براي افزايش انتقال حرارت در حين چگالش راه هاي فراواني وجود دارد كه يكي از آن ها استفاده از سطوح فوق آب گريز است.

روي سطوح فوق آب گريز چگالش قطره اي اتفاق مي افتد و قطره ها به راحتي از سطح جدا مي شوند كه اين امر باعث افزايش انتقال حرارت مي شود.

در اين پروژه سعي مي شود با فوق آب گريز كردن سطوح انتقال حرارت را در حين فرآيند چگالش افزايش دهيم.

چکيده:

انقال حرارت- چكالش- سطوح فوق آب گريز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد فرشيد چيني استاد راهنما:
دکتر مهدي اشجعي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.