پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۹۸۲ شناسه:
سيده شكوفه رهنما دانشجو:
سنجش تجربي تاثير خواص شيميايي سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي عنوان فارسي:
Experimental investigation of the effectiveness of surface chemisrty on heat transfer enhancement through condensation عنوان انگليسي:

زماني كه يك سطح داراي بافتي در مقياس ميكرومتر يا نانومتر باشد، فصل مشترك بين هوا و آب در يك قطره كه بر روي سطح قرار گرفته است افزايش پيدا مي‌كند و نيروي موئينگي بين قطره و سطح شديداً كم مي‌شود. بنابراين، قطره آب شكل كروي به خود مي‌گيرد و به‌راحتي جريان پيدا ميكند كه به اين پديده آب گريزي مي گويند.معيار آب گريز بودن زاويه تماس است. هرچه زاويه تماس به ۱۸۰ نزديك‌تر باشد آب‌گريزي افزايش مي‌يابد. قطره به دو صورت مي تواند روي سطح آّب گريز شده قرار گيرد. يكي حالت ونزل و ديگري حالت كسي بكستر. در هر يك از اين دو حالت ويژگي هايي نظير انرژي سطح ، زاويه تماس ، تعداد قطرات ، مدت زمان جدايي از سطح و ... متفاوت است كه با توجه به نوع كاربرد مي توان انتخاب كرد كه كدام حالت مورد استفاده قرار گيرد. اما به طور كلي حالتي كه بين اين دو حالت ونزل و كسي بكستر باشد بهينه ترين حالت مي باشد. اهميت آب گريز كردن سطوح را در چند وجه مي توان مورد بررسي قرار داد از جمله جلوگيري از خوردگي، جلوگيري از يخ زدگي، افزايش انتقال حرارت، كاهش نيروي درگ و خودتميز شوندگي.

در اين پروژه به فوق آب گريز كردن سطوح و تاثير آن بر انتقال حرارت ميپردازيم.

چکيده:

فوق آب گريز- انتقال حرارت-چگالش قطره اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي اشجعي استاد راهنما:
دکتر احمد كهرباييان استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد فرشيد چيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.