پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳ دفاع:
۱۹۷۸ شناسه:
سيداحسان اسحق حسيني دانشجو:
مطالعه تجربي انتقال حرارت اجباري نانوسيال دركانالهاي فوق آبگريز و فوق آبدوست عنوان فارسي:
Experimental investigation of nanofluid’s convection heat transfer in super-hydrophilic and super-hydrophobic channels. Experimental investigation of nanofluid’s convection heat transfer in super-hydrophilic and super-hydrophobic chan عنوان انگليسي:

پيدايش اثر فوق‌آب‌گريز و فوق آبدوست كردن سطح در صنعت، خبر از پيشرفت‌هاي گسترده در زمينه‌هاي گوناگون داده‌است. استفاده از اين علم جديد در كاربردهاي متعدد، به افزايش بازده و گسترش صنعت منجر شده‌است.

مساله اصلي يافتن راهكارهايي مفيد به منظور تقويت فرآيند انتقال حرارت و كاهش تلفات انرژي در كانال فوق آبدوست و فوق آب گريز مي باشد.

با توجه به اينكه فناوري هاي خنك كاري مرسوم و رايج فعلي به آستانه بازده حداكثري خود رسيده اند پس لازم است تا با استفاده از روش هاي نوين به افزايش بيش از پيش نرخ انتقال حرارت اقدام كرد.

چکيده:

انتقال حرارت، نانو سيال، فوق آبگريز، فوق آب دوست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي اشجعي استاد راهنما:
دکتر احمد كهرباييان استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد فرشيد چيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.