پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۱۹۷۲ شناسه:
بيره ور خنداني دانشجو:
مقايسه تاثير دو برنامه تركيبي تمرين- بانداژ و تمرين- اسپلينت در زنان مبتلا به ناهنجاري شست پاي كج عنوان فارسي:
Comparison the effect of two combined training-bandage and training-splint protocols in women with hallux valgus عنوان انگليسي:

شست كج يك اختلال رايج است كه منجر به انحراف خارجي اولين استخوان كف پايي و انحراف داخلي شست همراه با چرخش خارجي آن شده كه باعث برجسته شدن اولين مفصل كف پايي-انگشتي مي شود .تحقيقات در مورد ميزان شيوع انگشت شست كج حتي با وجود ناكافي بودن و متناقض بودن، در اينكه اين عارضه در زنان و افراد مسن شايعتر است و اينكه در كل نسبت بالايي از ناهنجاريهاي اندام تحتاني را به خود اختصاص مي دهند، همسو هستند.اين تحقيق بنا دارد به نوعي تاثيرگذاري اين اسپلينت ها در درمان و كاهش درد در افراد داراي شست كج كه با توجه به تحقيقات كم صورت گرفته و متناقض، مبهم باقي مانده است را بسنجد.همچنين در اين تحقيق به مقايسه دو روش موجود براي رفع راستاي نامناسب در شست پا يعني استفاده از بانداژ كينزيولوژي و استفاده از اسپلينت پرداخته مي شود تا ميزان تاثيرگذاري هر كدام از اين روشها به همراه تمرينات اصلاحي با يكديگر مقايسه شود.بنابراين هدف كلي از انجام تحقيق حاضر بررسي مقايسه تاثير دو برنامه تركيبي تمرين- بانداژ و تمرين- اسپلينت در زنان 18 الي 45 ساله مبتلا به ناهنجاري انگشت شست پاي كج با شدت خفيف يا متوسط شهرستان بانه مي باشد.

چکيده:

شست كج-تمرين-بانداژ-اسپلينت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فواد صيدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
دکتر شهناز شهربانيان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۹۸

علمي-پژوهشي مطالعات ناتواني

149/م/97/16

تاثير برنامه تركيبي تمرين-بانداژ بر زاويه شست كج در زنان داراي ناهنجاري شست كج

بيره ور خنداني-فواد صيدي-هومن مينونژاد-شهناز شهربانيان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.