پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۱۹۶۸ شناسه:
رضوان اله مهرپرور دانشجو:
مقايسه تاثير تمرينات اصلاحي سيز و اومينوف بر ناهنجاري اسكوليوز غير ساختاري عنوان فارسي:
Comparison of the effects of SEASE and Evminov Correctiv exercises on Non-stractural scoliosis abnormality عنوان انگليسي:

هدف از اين تحقيق مقايسه تاثير تمرينات اصلاحي سيز و اومينوف بر ناهنجاري اسكوليوز غير ساختاري مي باشد. با توجه به اعمال متغير مداخله اي (دو برنامۀ تمريني سيز و ايمنوف) و انتخاب هدفمند آزمودني ها براساس معيارهاي ورود و خروج، تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي است. براساس معيارهاي ورود و خروج تحقيق، تعداد 45 نفر واجد شرايط از پسران 8 تا 12 سال مبتلا به ناهنجاري اسكوليوز غير ساختاري كه به مركز كانون حركات اصلاحي اموزش و پرورش منطقه 3 كرج مراجعه خواهند كرد تشكيل خواهند داد به طور هدفمند شناسايي شده و به صورت تصادفي به 3 گروه 15 نفري تجربي (گروه تمرينات اصلاحي سيز و گروه تمرينات اصلاحي اومينوف) و كنترل تقسيم خواهند شد. سپس آزمودني هاي گروه تجربي به صورت انفرادي به انجام تمرينات اصلاحي خواهند پرداخت. در تمرينات اصلاحي اومينوف از تخته اومينوف استفاده مي شود و به صورتي است كه در هر سطحي قابل نصب است و تمام افراد بدون محدوديت سن، وزن و آمادگي جسماني ميتوانند از ان استفاده كنند. ابزارهاي تحقيق شامل تخته اومينوف، فرم رضايت نامه آزمودني، فرم مربوط به ثبت اطلاعات عمومي، مورفولوژيك و سوابق پزشكي آزمودني ها، فرم مربوط به ثبت اطلاعات وضعيتي ستون فقرات آزمودني ها، فرم مربوط به ثبت گزارش و جلسات تمرين آزمودني ها، دوربين ديجيتال و سه پايه مربوطه، قد سنج ديجتال براي اندازه گيري قد آزمودني ها ، ترازوي ديجيتال براي اندازه گيري وزن آزمودني ها، شاخص توده بدني، نرم افزار 110 Corel Draw، اسكوليومتر، نردبان ايستاده تمريني كوچك و بزرگ مي باشد. بعد از استخراج داده ها براي آزمون طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون آماري كلموگرف اسميرنوف استفاده خواهد شد و با توجه به نرمال بودن داده ها و احراز شرايط آماري پارامتريك از آزمون tهمبسته براي بررسي تاثير درون گروه ها و از تحليل واريانس يكطرفه براي بررسي تاثير بين گروهها و آزمون تعقيبي LSD براي بررسي محل تفاوتها در سطح ۹۵ درصد با آلفاي كوچكتر از ۰/۰۵ استفاده خواهد شد.

چکيده:

تمرينات اصلاحي، سيز، اومينوف ، ناهنجاري اسكوليوز غير ساختاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فواد صيدي استاد راهنما:
دکتر الهام شيرزاد عراقي استاد راهنماي دوم:
دکتر يحيي سخنگويي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.