پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۳ دفاع:
۱۹۶۷ شناسه:
محمدرضا محمودخاني دانشجو:
بررسي اثر هشت هفته تمرينات تكنيكي سازمان يافته جودو بر ميزان آسيب ها، عملكرد و اجراي ورزشي جودوكاران پسر نوجوان عنوان فارسي:
The effects of 8 weeks Organized training on injuries, function and sport performance in youth male Judoka عنوان انگليسي:

جودو پر مخاطب ترين هنر رزمي دنيا و يكي از پر مدال ترين ورزش هاي المپيك به شمار مي رود ,طبق آمار فدراسيون جهاني جودو تعداد ورزشكاران اين رشته حدود ۲۰ ميليون نفر مي باشد. از آنجا كه حدود ۴ دهه از ورود اين رشته در بخش مردان به المپيك مي گذرد و در بخش زنان نيز حدود ۲ دهه است كه اين رشته به ورزش هاي المپيكي راه يافته است، در مقايسه با بسياري از ورزشهاي ديگر مي توان اين رشته را به لحاظ روند توسعه و تعميق مطالعات تخصصي بر آن، رشته اي جوان ناميد.

بر اين اساس از ميان انبوه مقالاتي كه در پايگاه هاي علمي آنلاين نظير -pubMed/Medline Scopus- Cochran Library Science direct- springer و ... نمايه شده است عمدتا مقالات به موضوعات فيزيولوژيك مرتبط است. Pocecco و همكارانش(2013) در مقاله اي مروري به روش نظام مند در خصوص آسيب هاي جودو و پيشنهادهاي پيشگيرانه به اين مساله اشاره نمود كه به دنبال جستجوي منابع پايگا هاي انتشارات الكترونيكي مقالات از ابتداي آغاز به كار خود تا سال 2013 تنها 40 نشريه مقالاتي با كليد واژه هاي هنرهاي رزمي، جودو، آسيب را منتشر نموده بودند كه اغلب اين پژوهش ها بر مطالعات اپيدميولوژيك متمركز بوده است(83).

طبق مدارك موجود از سوابق پژوهشهاي پيشين، اثر برنامه مداخله اي بازچيني و سازماندهي يك برنامه تمرينات تكنيكي جودو بر بروز آسيب، عملكرد و اجراي ورزشي در جودوكاران تا كنون بررسي نشده است و محقق بر آن است اين مساله را براي اولين بار مورد مطالعه قرار دهد.

چکيده:

1) تمرينات تكنيكي 2) اجراي ورزشي، 3) جودوكاران نوجوان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
دکتر هومن مينونژاد استاد راهنماي دوم:
دکتر اميرحسين براتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۹۷

پژوهش در طب ورزشي و فناوري

16/20-38

اثر هشت هفته تمرين عملكردي اختصاصي بر عوامل خطرزاي آسيب و اجراي ورزشي جودوكاران پسر

محمدرضا محمودخاني ، هومن مينونژاد، رضا رجبي، اميرحسين براتي

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.