پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۹۶۴ شناسه:
اميرمحمد بهروزعابديني دانشجو:
تأثير تصويرسازي، الگوسازي ويديويي و اجرا بر حافظه و يادگيري بازي هاي تنظيم شده در بازيكنان نخبه بسكتبال عنوان فارسي:
Effects of imagery , video modeling and performing on memory and learning set palys in elite Basketball players عنوان انگليسي:

روش هاي مربي گري و آموزش در ميان مربيان رشته هاي ورزشي مختلف تحت تأثير عوامل مختلف مانند سن و تعداد ورزشكاران ، نوع ورزش و مهارت هاي مورد استفاده در آن، امكانات در اختيار مربي و سوابق و تحصيلات و دانش مربي مي تواند متفاوت باشد.بر اين اساس مربيان از تركيبي از روش هاي آموزش مهارت هاي رفتاري مانند دستورالعمل، الگودهي توسط مربي يا خود بازيكنان يا يك فرد ماهر،ايجاد فرصت تمرين و تكرار مهارت و بازخوردهاي كلامي استفاده مي كنند . با وجود اينكه استفاده از دستورالعمل،الگودهي و تمرين از اجزاي مهم آموزش مهارت و مربيگري مي باشند ولي ميزان اثربخشي هريك از اين روش ها در شرايط مختلف متفاوت است . با توجه به مطالب ارايه شده، محقق در پژوهش حاضر به دنبال تعيين تأثير و مقايسه شيوه هاي آموزشي رايج (الگوسازي ويديويي، اجرا و تصوير سازي) بر حافظه و يادگيري بازي هاي تنظيم شده در بازيكنان نخبه بسكتبال است.

چکيده:

الگوسازي ويديويي، بازيكن نخبه بسكتبال، بازي تنظيم شده،تصويرسازي، حافظه، يادگيري مشاهده اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر الهه عرب عامري استاد راهنماي دوم:
دکتر مهران شاهين طبع استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

/

تأثير تصويرسازي، الگودهي ويديويي و اجرا بر يادگيري بازي هاي تنظيم شده در بازيكنان خبره بسكتبال

امير محمد بهروز عابديني، مهدي شهبازي، الهه عرب عامري، مهران شاهين طبع

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.