پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۹۵۶ شناسه:
حسين ادب زاده دانشجو:
تاثير حاكميت شركتي بر خلق ارزش شركت ها: مطالعه بانك هاي تجاري در ايران عنوان فارسي:
The Effect of Corporate Governance on Corporation value creation عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين تاثير حاكميت شركتي بر روي خلق ارزش در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. پس از وقوع بحران هاي مالي اخير د ر دنيا، ناظران بانكي عنوان نمودند كه حاكميت شركتي ضعيف ممكن است نقش مهمي در افزايش ريسك پذيري نهاد مالي و در نتيجه كاهش ارزش بانك ها داشته باشد. از آنجا كه در كشورهاي در حال توسعه همانند ايران بانك ها نقش زيادي در تامين مالي پروژه هاي شركت ها ايفا مي نمايند وجود يك حاكميت شركتي مناسب مي تواند نقش مهمي در بهبود عملكرد بانك ها داشته باشد. در اين پژوهش براي بررسي حاكميت شركتي از چهار شاخص اندازه و استقلال هيئت مديره، دوگانگي وظايف مديرعامل و رييس هيئت مديره و حضور سهامداران بزرگ استفاده گرديد. براي اجراي پژوهش ،اطلاعات 19 بانك از بازه زماني 90 الي 94 جمع آوري گرديد.جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها از نرم افزار EXEL و EVIEWS استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند كه بين اندازه هيئت مديره و استقلال هيئت مديره با عملكرد بانك ها رابطه معنادار ومستقيمي وجود دارد اما رابطه معناداري مابين دوگانگي وظايف مديرعامل و رييس هيئت مديره با عملكرد بانك ها مشاهده نگرديد.

چکيده:

حاكميت شركتي، عملكرد سازماني، استقلال هيات مديره، بازده سهام، ارزش بازار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.