پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۲۳ دفاع:
۱۹۵۵ شناسه:
علي شوندي دانشجو:
مطالعه تجربي انتقال حرارت اجباري نانوسيال در لوله آبگريز و آبدوست و متشكل از محيط متخلخل عنوان فارسي:
experimental investigation of nanofluid's heat transfer in porous hydrophilic and hydrophobic tube. عنوان انگليسي:

مساله اصلي يافتن راهكارهايي مفيد به منظور تقويت فرآيند انتقال حرارت

و كاهش تلفات انرژي در لوله آب دوست و آب گريز و متشكل از محيط متخلخل ميباشد.

با توجه به اينكه فناوري هاي خنك كاري مرسوم و رايج فعلي به آستانه

بازده حداكثري خود رسيده اند پس لازم است تا با استفاده از روش هاي نوين به افزايش بيش از پيش نرخ انتقال حرارت اقدام كرد.

در اين تحقيق سعي ميشود اثر همزمان دو روش جديد افزايش انتقال حرارت به صورت تجربي مورد مطالعه قرار بگيرد. كه عبارتند از : 1 – اضافه كردن

ذزات در مقياس نانو به سيال پايه و 2 – استفاده از محيط متخلخل در

ساختار مبدل حرارتي و همچنين آب گريز و آب دوست نمودن لوله مورد بررسي

و مطالعه در تحقيق.

رسانش حرارتي سيال عامل و مساحت سطح دو پارامتر مهم و اساسي در بهبود انتقال حرارت جابجايي به شمار مي روند. مساحت سطح با استفاده از اتصال پره و يا ساختار هاي متخلخل به سطوح انتقال حرارت و رسانش حرارتي

با تركيب نمودن نانوذرات با رسانش بسيار بالا با سيال عامل و توليد

نانو سيال بهبود بخشيده مي شوند.

در اين فرآيند لوله اي متخلخل با جايگذاري فوم فلزي از جنس مس ساخته خواهد شد و با استفاده از سيال عامل آب مقطر و نانو سيال در غلظت

هاي مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سطح داخلي لوله يكبار آب گريز و بار ديگر آب دوست خواهد بود. و نتايج مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

چکيده:

انتقال حرارت - مكانيك سطح - محيط متخلخل - سطح آبگريز - سطح آبدوست - نانوسيال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
دکتر مهدي اشجعي استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد فرشيد چيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.