پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۵/۲۴ دفاع:
۱۹۵۰ شناسه:
محسن شهيدي دانشجو:
اثر هشت هفته تمرين منتخب در اب بر حس وضعيت زانو، عملكرد حركتي و ميزان خطاي فرود در ورزشكاران مرد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي عنوان فارسي:
Comparison the effect of exercise elected in the water and drought on proprioception, Motor function, and Amount of landing error male athletes prone to injury in the anterior cruciate ligament of the knee عنوان انگليسي:

يكي از متداول ترين آسيب هاي موجود در زانو آسيب ليگامنت متقاطع قدامي (ليگامان ACL) است مي باشد كه در ورزشكاران جوان 15 تا 25 ساله شيوع بيشتري دارد و مكانيسم آن حدود 70 درصد به-صورت غيربرخوردي و 30 درصد برخوردي اتفاق مي افتد. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر هشت هفته تمرين منتخب در آب بر حس وضعيت زانو، عملكرد حركتي و ميزان خطاي فرود در ورزشكاران مرد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي بود. بدين منظور 30 نفر از دانشجويان پسر رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور قم با سه سال سابقه ورزشي در رشته هاي فوتبال، واليبال، بسكتبال، هندبال و در معرض خطر آسيب ACL در دو گروه 15 نفره كنترل (با ميانگين سني 66/1±11/20 سال، قد 67/4±34/178 سانتيمتر و وزن 69/7±68/66 كيلوگرم) و تجربي (با ميانگين سني 09/2±63/21 سال، قد 24/5±38/179 سانتيمتر و وزن 75/6±01/69 كيلوگرم) قرار گرفتند. قبل و بعد از اجراي پروتكل تمريني از همۀ آزمودني‌ها جهت ارزيابي متغيرهاي وابسته، آزمون به عمل آمد. اندازه‌گيري حس وضعيت مفصل زانو با استفاده از روش عكسبرداري از آزمودني ها در حالت ايستاده و نيز در حالت خوابيده به شكم بر روي تخت صورت گرفت. جهت بررسي شاخص‌هاي عملكردي از آزمون جهش جانبي، جهش هشت لاتين، جهش سه‌گانه تك پا و جهش سه‌گانه متقاطع تك پا استفاده شد. همچنين به منظور بررسي ميزان تعادل ايستا از آزمون خطاي تعادلي BESS، و از آزمون تعادلي Y به منظور ارزيابي تعادل پويا استفاده شد و جهت ارزيابي ميزان خطاي فرود از آزمون‌ سيستم امتيازدهي خطاي فرود (LESS) استفاده شد. به منظور تجزيه تحليل داده‌ها، از آزمون t زوجي جهت بررسي تفاوت درون‌گروهي و همچنين از آزمون تي مستقل جهت بررسي ميزان تغييرات تفاوت‌هاي بين گروهي استفاده شد. نتايج تجزيه تحليل آماري نشان داد كه تمرينات منتخب در آب سبب بهبود حس وضعيت زانو، شاخص‌هاي عملكردي، تعادل ايستا، پويا و همچنين سبب بهبود ميزان خطاي فرود در ورزشكاران مرد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي شد (05/0≥P). بنابراين توصيه مي‌گردد جهت بهبود ميزان خطاي فرود و كاهش ميزان آسيب در افراد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي از تمرينات منتخب استفاده شده در اين مطالعه در كنار ساير روش‌هاي تمريني استفاده شود.

چکيده:

تمرين در آب، حس وضعيت زانو، عملكرد حركتي، آسيب رباط صليبي قدامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن مينونژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رجبي استاد مشاور:
دکتر فواد صيدي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي محسن شهيدي،هومن مينونژاد،رضا رجبي،فواد صيدي اثر هشت هفته تمرين منتخب در آب بر حس وضعيت زانو، عملكرد حركتي و ميزان خطاي فرود در ورزشكاران مرد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.