پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۵ دفاع:
۱۹۴۲ شناسه:
سارا بهرامي دانشجو:
سبب شناسي ناشنوايي هاي حسي عصبي كودكان پيش زباني در دو دهه اخير جامعه ايران عنوان فارسي:
Etiology of sensorineural deafness pre-lingual children in last two decades in Iran عنوان انگليسي:

زمينه و هدف: شنوايي مهم‌ترين و يا به عبارتي اصلي‌ترين حس مورد نياز براي يادگيري زبان گفتاري است. تشخيص سريع افت شنوايي و علت آن در كودكان اهميت بسياري داشته و از كم‌تواني‌هاي آنان در آينده جلوگيري مي‌كند؛ بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسي سبب شناسي ناشنوايي‌هاي حسي عصبي كودكان پيش زباني، در دو دهۀ اخير صورت گرفت. روش بررسي: جامعۀ آماري پژوهش حاضر، شامل كليۀ كودكان مراجعه كننده به مركز كاشت حلزون بيمارستان رسول اكرم طي سال‌هاي 1385 تا 1395مي‌باشد و روش نمونه گيري، هدفمند و غير تصادفي مي‌باشد. به منظور تجزيه و تحليل يافته-هاي آماري، از آزمون آماري خي دو استفاده گرديد. يافته‌ها: در اين مطالعه، ميانگين سن تشخيص ناشنوايي به طور كل، 9 ماه و 24 روز بود. در ميان علل مربوط به ناشنوايي حسي- عصبي، بيش‌ترين فراواني به زردي اختصاص داشت (3/42 درصد)، و بقيۀ علت‌ها به ترتيب به ناتواني جانبي (5/11 درصد)، مشكلات تنفسي (8/10 درصد)، بستري شدن نوزاد در بخش مراقبت-هاي ويژۀ نوزادان (5/8 درصد)، نارس بودن نوزاد به هنگام تولد (4/5 درصد) و ابتلاي نوزاد به مننژيت (6/4 درصد) مي‌باشد. با توجه به نتايج، سن تشخيص ناشنوايي و همچنين سن تشخيص مداخلات توان بخشي با كاشت حلزون، در دهۀ 1390، نسبت به دهۀ 1380 كاهش معناداري داشته است. نتيجه گيري: اگرچه نسبت به مطالعۀ قبلي انجام شده در ايران (1384)، بهبود قابل توجهي در سنين تشخيص، و مداخلۀ توان بخشي به چشم مي‌خورد، هنوز بين اين مقادير و سنين توصيه شده از سوي كميتۀ مشترك شنوايي كودكان، تفاوت قابل توجهي وجود دارد.

چکيده:

ناشنوايي، سبب شناسي، سن تشخيص، سن مداخلۀ توان بخشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حسن زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.