پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۱۹۳۴ شناسه:
نيلوفر اميري قلعه رشيدي دانشجو:
تحليل خط مشي براي اجراي موفق برنامه هاي اصلاح نظام سلامت ايران عنوان فارسي:
A model for successful implementation of change policy in governmental organizations; case study Tehran University of Medical sciences عنوان انگليسي:

مقدمه: اصلاح نظام سلامت براي تداوم پاسخگو بودن اين نظام در برابر نيازهاي درحال تغيير جامعه ضرورت دارد. تحليل خط‌مشي‌هاي اصلاح نظام سلامت اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان نتايج و پيامدهاي ناخواسته و نامناسب ناشي از اجراي اصلاحات و نيز مشكلاتي كه در مسير اجرا و در دستيابي به اهداف ممكن است پيش‌ آيد شناسايي شوند، بر اين اساس اين پژوهش به منظور تحليل خط‌مشي‌هاي اصلاح سلامت ايران صورت گرفت.

روش پژوهش: پژوهش گذشته‌نگر حاضر يك پژوهش كاربردي ـ توصيفي است كه به روش تركيبي انجام گرفته است بطوري‌كه در مرحله اول به منظور تحليل سياست از روش كيفيِ تحليل تم در قالب مثلث تحليل والت و گيلسون و در مرحله دوم به منظور ارائه راهكار براي اجراي موفق برنامه‌هاي اصلاح از روش كميِ پيمايش استفاده گرديد.

ابزار پژوهش در فاز كيفي، مصاحبه نيمه‌ساختاريافته با نمونه‌گيري هدفمند و گلوله‌برقي و در فاز كمي پرسشنامه با نمونه‌گيري تصادفي مي‌باشد.

يافته‌ها: خط‌مشي‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش بر اساس نظر خبرگان عبارتند از تشكيل شبكه بهداشت و درمان، پزشك خانواده و طرح تحول نظام سلامت. در اين مطالعه بر اساس مدل مثلث خط‌مشي‌‌گذاري عوامل مؤثر بر اصلاحات مذكور در چهار دسته عوامل زمينه‌اي، محتوا، فرآيند و بازيگران قرار گرفت. و از آنجا كه جهت‌گيري كلي پژوهش با محوريت اجراي خط‌مشي‌ها بود عوامل مؤثر بر اجراي خط‌مشي‌ها در سه دسته كلي عوامل سياستگذاري، عوامل محيطي و عوامل ساختاري طبقه‌بندي شد.

نتيجه‌گيري: بنابر يافته‌هاي اين مطالعه تمام اين اصلاحات در اجرا با چالش هايي مواجه شدند. بر اساس نتايج اين پژوهش از ميان خط‌مشي‌هاي مورد مطالعه، خط‌مشي تشكيل شبكه بهداشت و درمان نسبت به دو اصلاح ديگر اجراي موفق‌تري داشته است. در برنامه پزشك خانواده و طرح تحول نظام سلامت، عوامل ناشي از سياستگذاري مهم‌ترين عوامل مؤثر بر اجراي خط‌مشي‌ها مي باشند و در برنامه تشكيل شبكه بهداشت و درمان عوامل ساختاري داراي اهميت بيشتر مي باشند.

كلمات كليدي: تحليل خط‌مشي ـ نظام سلامت ـ اصلاحات نظام سلامت ـ شبكه بهداشت و درمان ـ پزشك خانواده ـ طرح تحول نظام سلامت

چکيده:

خط مشي گذاري،تحليل خط‌مشي ـ نظام سلامت ـ اصلاحات نظام سلامت ـ شبكه بهداشت و درمان ـ پزشك خانواده ـ طرح تحول نظام سلامت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين علايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر اميرحسين تكيان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

مجله بيمارستان

/

تحليل كيفي برنامه‌ پزشك خانواده به منظور شناسايي علل و چالش هاي عدم پيشرفت برنامه

حسين علائي نيلوفر اميري قلعه رشيدي مجتبي اميري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.