پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۶ دفاع:
۱۹۳۱ شناسه:
محمدرضا رضائي دانشجو:
مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض فاحش زيست محيطي در مخاصمات مسلحانه بين المللي عنوان فارسي:
The International Responsibility of States Due Gross Environmental Breaches During International Armed Conflict عنوان انگليسي:

حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان يكي از شاخه‌هاي نوين حقوق بي‌ الملل در صدد وصول به اهدافي همچون حفاظت و حمايت از زندگي و حيات گونه‌هاي گياهان و جانوران وحشي، اقيانوس‌ها، هوا، خاك و به‌طور كلي طبيعت مي‌باشد. جنگ، يا مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر كجاي اين كره خاكي كه روي دهد، پيامدهاي گونا‌گوني در پي دارد كه عمده‌ترين و در عين حال، تأسف‌بارترين آن‌ها، تخريب و ايراد صدمه به محيط زيست و طبيعت مي‌باشد. در راستاي حمايت از محيط زيست و به‌طور خاص، محيط زيست بين‌المللي، كشورها و نهادهاي حقوقي بين‌المللي، براي صيانت بهتر از محيط زيست ، دست به تنظيم و تدوين قواعدي براي حمايت از محيط زيست زده‌اند. اين رساله مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض فاحش زيست محيطي در مخاصمات مسلحانه بين المللي را مورد تحليل و كنكاش قرار مي دهد و اين موضوع را مورد بررسي مي كند كه چگونه مي‌توان در هنگام بروز مخاصمات مسلحانه بين المللي نيز همچنان به اصول و قواعد حقوق بين‌الملل محيط زيست پايبند بود و طبيعت را از گزند خشونت‌هاي جنگي به دور داشت. در اين راستا از يك سو تحولات قواعد حقوق بين الملل در حفاطت از محيط زيست در زمان مخاصمات مسلحانه بين المللي و عوامل موثر در اين تحولات و وضعيت حقوق بين‌الملل موجود در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيرد و نشان داده ميشود چطور مي‌توان حمايت بهتري از منابع طبيعي و محيط زيست در هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه به عمل آورد و از سوي ديگر به صورت جامع مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها ناشي از نقض فاحش زيست محيطي در مخاصمات مسلحانه بين المللي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. از سوي ديگر حقوق جنگ واضع مسئوليت كيفري بابت نقض هاي شديد موسوم به جنايات جنگي زيست محيطي (نقض فاحش زيست محيطي) ، از جمله نقض هاي فاحش كنوانسيون هاي چهار گانه ژنو 1949 و پروتكل الحاقي اول به آنهاست اين كنوانسيون ها از دولتها ميخواهند تا جنايتكاران جنگي مسئول جرائم جنگي زيست محيطي را بر مبناي اصل صلاحيت جهاني تعقيب نموده و يا مسترد دارند.اقداماتي كه مرتكبين خسارات زيست محيطي به بار مي آورند موجبات مسئوليت كيفري را براي آنها فراهم مي آورند. موضوع انتخابي سعي دارد به صورت كامل و جامع، مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض فاحش زيست محيطي در زمان مخاصمات مسلحانه بين المللي و مسئوليت كيفري سران دولتها به سبب ارتكاب جنايات جنگي زيست محيطي (نقض فاحش زيست محيطي در زمان مخاصمات مسلحانه بين المللي) را مورد تحليل قرار دهد تا الگويي مناسب جامع و كامل در اين خصوص ارائه گردد.

چکيده:

حقوق بين الملل محيط زيست، مسئوليت بين المللي دولتها ، تعهدات قانوني بين المللي ، حفاظت از محيط زيست، مخاصمات مسلحانه بين المللي، نقض فاحش زيست محيطي ، جرائم جنگي زيست محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
دکتر محمدجواد جاويد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ پژوهش هاي حقوق تطبيقي محمدرضا رضائي،دكتر سيد باقر مير عباسي مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از تخريب محيط زيست در مخاصمات مسلحانه بين المللي (مطالعه تطبيقي حقوق بين الملل محيط زيست و حقوق بين الملل كيفري) داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.