پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۹۲۹ شناسه:
فرناز زاهدمنش دانشجو:
تاثير روش هاي آموزشي مبتني بر دستورالعمل، الگوسازي و اجرا بر سرعت و دقت تصميم گيري در تاكتيك هاي انفرادي زنان بسكتباليست. عنوان فارسي:
The effect of educational methods based on instruction, pattern-making and implementation on speed and accuracy of decision making in female basketball players’ individual tactics. عنوان انگليسي:

اگر چه الگودهي، دستورالعمل و اجراي مهارت هر كدام به تنهايي روش مؤثر آموزش مهارت در بيشتر رشته هاي ورزشي است، اما در زمينه ميزان اثربخشي هر يك از اين روش ها در آموزش تاكتيك هاي رشته هاي تيمي تا كنون تحقيقي صورت نگرفته است. مشخص است كه آموزش تاكتيك به ورزشكاران از عوامل مهم موفقيت در ورزش هاي گروهي مي باشد. بدين منظور تحقيق حاضر به دنبال بررسي بهترين شيوه آموزش تاكتيك هاي انفرادي حمله به بازيكنان رشته ورزشي بسكتبال مي باشد. ازاين رو، دسترسي به اطلاعات و نتايج تحقيق حاضر مربيان و معلمان تربيت بدني را در آموزش تاكتيك هاي انفرادي حمله در بسكتبال و مهارت هاي ورزشي مشابه ياري مي كند.

چکيده:

دستورالعمل، الگوسازي، تصميم گيري، تاكتيك انفرادي، زنان بسكتباليست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر الهه عرب عامري استاد راهنما:
دکتر مهدي شهبازي استاد راهنماي دوم:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

/

تاثير الگودهي ويديويي بر سرعت و دقت تصميم گيري در تاكتيك هاي حمله زنان ماهر بسكتباليست

فرناز زاهدمنش، الهه عرب عامري، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.