پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۱۹۲۷ شناسه:
مجتبي سعيدي دانشجو:
ارائه مدل انتخاب سبد بهينه سهام با استفاده از معيارهاي مالي و غيرمالي ارزيابي متوازن عنوان فارسي:
Optimal Portfolio Selection Model by Using Financial and Non-financial BSC's Metrics عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين مطالعه ارائه مدل سبد بهينه سهام مبتني بر معيارهاي ارزيابي متوازن با استفاده از تكنيك رتبه‌بندي زوجي بالقوه‌ي تمام گزينه‌هاي ممكن (PAPRIKA) است. براي اين منظور با بهره‌گيري از ادبيات نظري، روش تحليل‌عاملي به شناسايي و انتخاب متغيرهاي مؤثر بر انتخاب سهام پرداخته شد سپس با توجه به پاسخگويي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي به سؤالات پرسشنامه و همچنين با توجه به اطلاعات واقعي بازار سرمايه نسبت به رتبه‌بندي اين معيارها اقدام گرديد. با توجه به نحوه رتبه‌بندي معيارها نسبت به تشكيل سبد بهينه سهام براي هر يك از گروه‌ها اقدام شد و بازده تعديل‌شده بر اساس ريسك هر يك از سبدهاي بهينه سهام مشخص و با يكديگر و با بازده سبد بازار مقايسه گرديد. مراحل فوق در دوحالت 1- تصميم‌گيري صرفاً بر اساس اطلاعات مالي، 2- تصميم‌گيري بر اساس اطلاعات مالي و غيرمالي ارزيابي متوازن صورت پذيرفت. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد تفاوت معناداري بين بازده‌ سبدهاي بهينه سهام تشكيل‌شده طبق نظر سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي بازار سرمايه وجود ندارد اما بين بازده سبد سهام افراد حرفه‌اي و اطلاعات واقعي بازار سرمايه، و همچنين بازده سبد سهام افراد غيرحرفه‌اي و بازده سبد سهام اطلاعات واقعي بازار سرمايه تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين نتايج استفاده از معيارهاي ارزيابي متوازن در تصميم‌گيري حاكي از اين است كه سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي درزماني كه از معيارهاي مالي و غيرمالي ارزيابي متوازن جهت انتخاب سهام استفاده نمايند، نسبت به زماني كه صرفاً از اطلاعات مالي جهت انتخاب سهام استفاده كنند، بازده بيشتري به دست مي‌آورند اما اين بازده بيشتر ريسك بالاتري را به همراه دارد. به‌طوري‌كه بازده تعديل‌شده بر اساس ريسك (نسبت شارپ) هر دو گروه كاهش مي‌يابد.

چکيده:

معيار هاي مالي، ارزيابي متوازن، پاپريكا، سبد سهام، سرمايه گذاران حرفه اي، سرمايه گذاران غير حرفه اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيتا مشايخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضوان حجازي استاد مشاور:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

دانش سرمايه گذاري

34/

جايگاه ارزيابي متوازن در تصميم‌گيري انتخاب سهام با استفاده از روش PAPRIKA

دكتر بيتا مشايخي، مجتبي سعيدي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.