پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۱۹۲۶ شناسه:
مريم السادات موسوي دانشجو:
طراحي الگوي توسعه كاركنان زن بيش شايسته در سازمانهاي دولتي در ايران عنوان فارسي:
A Development Model for Over-qualified Female Employees in Iranian Public Organizatios عنوان انگليسي:

يكي از چالشهاي منابع انساني در دهه اخير پس از بحران اقتصادي آمريكا و اروپا و بدنبال آن بسياري از كشورهاي درحال توسعه كمبود فرصتهاي شغلي و افزايش نرخ بيكاري است كه رقابت بالايي در بازار كار نيروي انساني براي كسب موقعيتهاي شغلي محدود ايجاد كرده است. در چنين شرايطي افراد بدليل شرايط نامطلوب بازار كار، بعضا ناگزير به انتخاب شغلي با الزامات و نيازهاي شغلي پايينتر از سطح تحصيلات و مهارتهاي خود مي شوند. به بيان ديگر به نوعي كم اشتغالي دچار ميشوند كه در ادبيات منابع انساني براي توصيف آن از عنوان كلي بيش شايستگي يا شايستگي فرانياز استفاده شده است. در ارتباط با ابعاد مختلف بيش شايستگي ديدگاههاي مختلفي وجود دارد اما بطور كلي عدم تناسب دانش و مهارت كاركنان با نيازهاي شغلي آنان و دارا بودن تحصيلات، مهارتهاي عمومي تخصصي، شناختي و ارتباطي فرانياز را ميتوان از مصاديق بيش شايستگي كاركنان از نظر پژوهشگران دانست. (سيكورا و همكاران 2016، مالتاريچ2011 ).

دركشور ايران نيز عدم تناسب ميان عرضه و تقاضاي نيروي انساني در بازار كار هم بلحاظ كميت و هم بلحاظ شايستگيهاي مورد نياز بخصوص از نظر سطح تحصيلات، مساله بيش شايستگي كاركنان را بصورت جدي مطرح كرده است. از يكسو سير صعودي نيروي كار تحصيلكرده در ايران در دهه هاي اخير كه بر طبق آمارها از جمله كشورهاي داراي بالاترين نسبت نيروي انساني تحصيلكرده به كل جمعيت در خاورميانه است و از سوي ديگر كمبود فرصتهاي شغلي مناسب براي آنان بخصوص پس از ركود و تحريمهاي اقتصادي كه منجر به كاهش فرصتهاي شغلي در مشاغل تخصصي و مهارتي شده است دست به دست هم داده و نرخ بالاي عدم تناسب مهارتي در بازار كار ايران ايجاد كرده است (حبيبي، كشاورز 2016)، كه پيامدهاي منفي هم در سطح كلان اقتصادي جامعه هم در سطح سازماني و فردي بدنبال دارد. بيش شايستگي نيروي كار در سطح كلان اتلاف و استهلاك سرمايه انساني و كاهش بهره وري اقتصادي، در سطح سازماني افزايش جستجو و ترك شغل و كاهش بهره وري سازمان ، و در سطح فردي نارضايتي شغلي و تاثيرات منفي بر دستمزد را بدنبال دارد. (كويينتيني 2011)

براي كاهش اين پيامدهاي منفي شناخت بهتر مساله بيش شايستگي و اتخاذ استراتژي هاي مناسب در سطوح كلان و سازماني ضرورت دارد. از جمله راهكارهاي برخورد با مساله بيش شايستگي، در كنار سياستگذاريهاي كلان در جهت اصلاح سمت عرضه نيروي انساني در كشور، در سمت تقاضا و در سطح سازماني ايجاد بستري براي استفاده مناسب از تواناييهاي بالقوه اين گروه از كاركنان در سازمانهاست. بر اساس ادبيات موجود، مولفه هاي توسعه اي كاركنان بيش شايسته مانند توسعه كارراهه شغلي، عوامل انگيزشي، توسعه و غني سازي شغلي و روابط در سازمان از جمله عواملي است كه مي تواند چنين بستر مناسبي را در سازمانها ايجاد نمايد. فراهم كردن شرايط مناسب توسعه كاركنان بيش شايسته علاوه بر كاهش آثار منفي بيش شايستگي مي توانند عملكرد فردي و سازماني را بهبود بخشند و علاوه بر بقاء كاركنان بيش شايسته در سازمان و پيشرفت شغلي سريعتر آنان، با ورود سرمايه انساني جديد به سازمان و تعمق ذخيره منابع انساني به عاملي براي ايجاد تغيير و يا گسترش سازمان و بهبود سيستم جانشين پروري بدل شوند (سيكورا و همكاران 2016، 2011، راسل و همكاران 2016).

سوال مطرح در اين زمينه و مساله اصلي پژوهش حاضر اين است كه چه مولفه هايي بستر مناسب توسعه براي استفاده بهينه از تواناييهاي كاركنان بيش شايسته در سازمان را ايجاد ميكند؟ به بيان ديگر چه عوامل توسعه اي كاركنان بيش شايسته را براي رسيدن به تناسب شغلي بجاي جستجو و ترك سازمان به سوي رفتارها و جهت گيريهاي مثبت شغلي و ارتقاء و پيشرفت و رهايي از شايستگي شغلي فرانياز سوق ميدهد و در واقع بيش شايستگي آنها را تنها يك شرايط موقتي مينماياند كه بدون ترك شغل يا سازمان تخفيف ميابد؟

بمنظور بررسي سوال فوق در اين پژوهش به بررسي الگو توسعه كاركنان بيش شايسته ازرهيافت كيفي و مبتني بر نظريه پردازي داده بنياد استفاده خواهد شد. روش گردآوري داده ها مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با خبرگان و رويكرد تجزيه تحليل داده ها رويكرد گليزر خواهد بود.

چکيده:

Overqualification of Women, Underemployment, Under-utilization of Skills/Overskilling, Qualification Mismatch, Skill Mismatch, Development Model

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمت اله قلي پورسوته استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرشته امين استاد مشاور:
دکتر مير علي سيد نقوي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

زن در توسعه و سياست

/

شايستگي فرانياز و توسعه معناداري در كاركنان زن شاغل در سازمانهاي دولتي ايران

رحمت اله قلي پور، فرشته امين، مريم السادات موسوي

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.