پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۵ دفاع:
۱۹۱۶ شناسه:
حميدرضا نوربخش دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر دستيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور به برند قدرتمند عنوان فارسي:
Factors affecting universities and higher education institutions to achieve a strong brand عنوان انگليسي:

در دهه هاي اخير با توجه به رشد سريع جمعيت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تقاضا براي خدمات آموزش عالي رو به افزايش بوده است . اين روند در آن دسته از كشورهايي كه جمعيت آنها جوان است نمايان تر است.

در اين ميان به علت محدود بود پذيرش دانشجو در موسسات آموزش عالي دولتي فرصت هاي مناسبي براي تاسيس كنندگان موسسات آموزش عالي خصوصي يا غيرانتفاعي ايجاد شده و به تدريج بر تعداد اين موسسات افزوده شده است.رشد فزاينده تعداد دانشگاهها و دانشجويان در چند دهه اخير در ايران بسيار چشمگير بوده است.البته بايد گفت در حدود 3 سال گذشته يعني از 1392 به اين سو رشد مذكور ابتدا با كاهش روبرو گرديده و در 2 سال قبل حتي متوقف شده است.در برخي ديگر از كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز كم و بيش اينگونه روندها ديده ميشود.

به موازات افزايش تعداد موسسات آموزش عالي در كشور و آغاز كاهش تدريجي متقاضيان تحصيلات دانشگاهي در چند سال اخير رقابت در گستره بازار اين خدمات نسبت به گذشته جدي تر شده و مفاهيم رقابت و بازاريابي در عرصه آموزش عالي جايگاه پررنگ تري پيدا كرده اند.

در چنين شرايطي موضوع تلاش براي جذب مشتري به وسيله موسسات آموزش عالي همانند آنچه كه در محيط كسب و كار هميشه متداول بوده اهميت پيدا كرده است.در سالهاي آغازين اين روند، مديران و برنامه ريزان دانشگاههاي دولتي و خصوصي براي جذب دانشجويان بيشتر به استفاده از برخي تدابير بازاريابي از جمله انجام تبليغات آگاهي دهنده گرايش پيدا كرده اند.در اين رهگذر تلاش براي ارتقا كيفيت آموزش و پژوهش و استفاده از كادر هييت علمي قوي و همچنين گسترش و متنوع سازي برنامه هاي آموزشي از ديگر اقدامات بازاريابي موسسات آموزش عالي است كه مورد تاكيد مديران و سياست گزاران اين موسسات است.همراه با سنگين تر شدن رقابت در بازار خدمات آموزش عالي موضوع برندسازي نيز مورد توجه مديران اين سازمانها قرار گرفته است. ايجاد و تقويت برند يك سازمان يا يك محصول ميتواند نقش يك مزيت رقابتي برجسته را براي آنها ايفا نمايد.

يادآوري مي شود كه موضوع ئضعيت تقاضا براي خدمات آموزشي و اثرات آن بر رقابتي شدن بازار اين خدمات در ايران و در سطوح تحصيلات ابتدايي و دبيرستان هم مطرح ميباشد.بسياري از اين مدارس هم در سالهاي اخير بع انجام فعاليت هاي بازاريابي آموزشي روي آورده و برند سازي براي موسسه خود را مورد توجه قرار داده اند.با توجه به اين واقعيات مديران و تاسيس كنندگان اكثر موسسات آموزشي به ويژه در سطح آموزش عالي امروزه در راستاي كسب مزيت رقابتي و برخوردار شدن از اعتبار و شهرت در عرصه خدمات آموزشي به سوي فعاليت هاي برند سازي گرايش پيدا كرده اند. آغاز روند كاهشي در تقاضا براي خدمات آموزشي در كشور و رقابتي تر شدن بازار اين خدمات و همچنين نگراني موسسان و مديران موسسات آموزش بخش خصئصي در مورد كاهش ثبت نام و درآمد آنها از عوامل اصلي گرايش به گسترش فعاليت هاي بازاريابي آموزشي و تلاش براي دستيابي به برند مشهور از سوي مديران و دست اندركاران اين گروه از موسسات محسوب ميگردد.رويارويي اين سازمانها يا رقابت فزاينده در گستره محيط آموزش و پرورش ايران از جمله مسايل مهمي است كه با آن روبرو هستند.پژوهشگر با توجه به اينكه خود در عرصه آموزش هاي دبيرستاني و دانشگاهي فعاليت ميكند موضوع مذكور را بعنوان مسأله تحقيق دانشگاهي خود انتخاب نموده است.

چکيده:

برندسازي-موسسات آموزش عالي-دانشگاهها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.