پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۴ دفاع:
۱۹۱۳ شناسه:
عليرضا آتش پنجه دانشجو:
الگوي پردازش خواندن متون درون شاكله با محتواي فرهنگي آشنا / ناآشنا با استفاده از دستگاه ردياب چشمي در فراگيران زبان انگليسي عنوان فارسي:
Reading Processing Patterns of Culturally Familiar/Unfamiliar Content Schemata-Oriented Texts: An Eye-Tracking Study of EFL Learners عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف بررسي الگوهاي خواندن متون با طرح واره هاي فرهنگي آشنا و ناآشنا با استفاده از دستگاه ردياب چشمي انجام گرديد. حركات چشمي تعداد 16 نفر از دانشجويان فارسي زبان در دو گروه 8 نفره ، مبتدي و پيشرفته از لحاظ سطح توانايي مهارتهاي زبان انگليسي مورد مطالعه قرار گرفت. حركات چشم شركت كنندگان در حين خواندن متون تعريف شده براي دستگاه ردياب چشمي ثبت و ضبط شد. بلافاصله بعد از اتمام خواندن متون ، فيلم مربوط به حركات چشمي شركت كنندگان براي هر كدام پخش شد تا در مورد علل حركات چشمي از طريق برون فكني انديشه صحبت كنند در حاليكه صدايشان ضبط گرديد. تحليل كيفي و كمي نتايج به دست آمده از دستگاه ردياب چشمي در مجموع نشان داد كه سطح زبان شركت كنندگان در تعيين الگوي چشمي آنها نسبت به نوع متن تاثير بيشتري داشت. از طرف ديگر ، نتايج تحليل كيفي بخش برون فكني انديشه در پاسخ به تعيين علل حركات چشمي منجر به دستيابي طبقه بندي هفتگانه علل اصلي حركات چشمي شركت كنندگان شد. برنامه ريزان و طراحان مطالب درسي مي توانند ، در هنگام انتخاب و طراحي متون مربوط به فراگيران فارسي زبان، نتايج اين تحقيق را مدنظر قرار دهند.

چکيده:

Eye-tracking, Familiar/Unfamiliar Cultural Schemata, Reading Pattern, Eye Movements, Retrospective Thinking Aloud

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد نعمتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شيوا كيوان پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.