پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۳/۱ دفاع:
۱۹۱۲ شناسه:
محمد مهدي اردي بهشت دانشجو:
ارائه مدل كارآفريني رسانه اي براي كسب و كارهاي مبتني بر آموزش هاي مهارتي عنوان فارسي:
Preparing a Model-based entrepreneurial media business skills training عنوان انگليسي:

در حال حاضر سير تحولات جهاني، كارآفرينان را در خط مقدم توسعه فناوري و توسعه اقتصادي قرار داده است)احمدپور و مقيمي 1302 (. مطالعات نشان ميدهد كه كشورهايي كه نيروي كار ماهر دارند و سياست رشد را انتخاب كرده اند، سرمايه گذاري آنها در jوسعه مهارت ها، به افزايش اشتغال كمك كرده است. شواهد نشان ميدهد افزايش

آموزش هاي صحيح مي تواند بيكاري را كاهش دهد. جونز و انگليش ) 2882 ( طي مطالعه خود اظهار داشته اند كه با آموزش كارآفريني ميتوان اعتماد به نفس و دانش و مهارت افراد را افزايش و آنها را براي راه اندازي كسب و كارتوانمند ساخت.

در اين ارتباط آموزش هاي مراكز علمي عملي كشور به قصد ارتقاي دانش افراد و ا يجاد مهارتهاي لازم و به فعليت -درآوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي شود و دانش آموختگان را براي احراز شغل ، حرفه و كسب و كاردر مشاغل گوناگون آماده ميكند و توانايي آنان را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب

افزايش مي بخشد . مطالعات نشان ميدهند كارآفرينان به ويژه در ايجاد واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط كه به اشتغال زايي بالايي مي انجامد، نقش كليدي دارند. به عنوان نمونه ميتوان به وضعيت اشتغال در دهه ي 1908درايالات متحده اشاره كرد. طي دهه ي مذكور در اين كشور تنها 2 درصد شركتهاي كوچك تازه تاسيس، حدود 77

3 ميليون شغل را از / درصد فرصتهاي شغلي را ايجاد كردند. در حالي كه در همين زمان 28 شركت بزرگ بيش از 2بين بردند)نشاسته ريز، 1307 ،ص 0(.اين تحقيق درصدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه "براساس چه الگويي مي توان آموزش هاي مهارتي را در مركز آموزش فني و حرفه اي ارائه نمود تا منجر به ايجاد كسب و كار و نهايتا

كارآفريني رسانه اي شود

چکيده:

مهارت ،آموزش مهارتي، رسانه،كسب و كار، كارآفريني، كارآفريني رسانه اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد مقيمي استاد راهنما:
دکتر مهدي شريفي استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين خنيفر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.