پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۹۰۲ شناسه:
علي فرهي فريماني دانشجو:
شناسايي ارزش هاي محوري برند بانك ملت مبتني بر رويكرد برندسازي داخلي عنوان فارسي:
Identifying the core values of Mellat bank brand based on internal branding approach عنوان انگليسي:

ايجاد برند در فضاي رقابتي شديد مالي دنياي امروزي ضروري بنظر مي‌رسد. همچنين به دليل ويژگي غيرملموس بودن و ديگر خصوصيات خدمات و نيز ارائه پيچيده آن، برندسازي براي خدمات بسيار حياتي مي‌باشد. در صنايع خدماتي، برند داخلي اهميت بيشتري نسبت به برند خارجي دارد چرا كه مشتري به منظور دريافت خدمات عموما با كارمندان در ارتباط خواهد بود.

هدف اصلي اين تحقيق شناسايي ارزش‌هاي محوري برند داخلي بانك ملت است. محققان ارزش‌هاي اصلي را به عنوان هسته و چكيده برند و عامل يكپارچگي رفتار برند معرفي مي‌كنند. شناسايي ارزش‌هاي جاري در ارتباطات-داخلي، فعاليت‌هاي منابع انساني، برند رهبري و شناسايي ارزش‌هايي كه موجب بروز تعهد و رفتار شهروندي برند مي‌شوند نيز به عنوان اهداف فرعي اين تحقيق تعريف شدند.

در اين تحقيق با توجه به ماهيت آن از روش كيفي اكتشافي با بكارگيري ابزار مصاحبه به منظور گردآوري داده‌ها استفاده شد. روش نمونه‌گيري گلوله برفي بوده و نمونه‌ها از اداره كل بازاريابي و مركز برنامه‌ريزي و تحقيقات استراتژيك بانك ملت انتخاب شدند. در فرآيند تحقيق اقدام به انجام 10 مصاحبه گرديد و با روش تم به تجزيه و تحليل نتايج پرداخته شد كه در مرحله‌ي اول 278 عدد كد بدست آمد. پس از چند مرحله فيلتر و گزينش، نهايتا ارزش‌هاي محوري برند بانك ملت با رويكرد برندسازي داخلي شامل موارد ذيل بدست آمدند: 1. ارتباطات تعاملي و موثر ميان بانك، كارمند و مشتري 2. تلاش در جهت بهبود مستمر و خلاقيت در حل مسئله 3. رعايت احترام و ادب و توسعه فرهنگ سپاسگذاري 4. حاكميت قوانين و استانداردها 5. صداقت محوري در جهت ايجاد اعتماد و اطمينان

چکيده:

ارزش برند- برندسازي داخلي- ارزش ويژه برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.