پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۱۸۸۵ شناسه:
محمدامين اسكندريون دانشجو:
تحليل بصري تبليغات بر اساس مدل مك كوئري – مطالعه موردي شركت پاكشو عنوان فارسي:
Visual Rhetoric in Advertising based on McQuarrie's Model عنوان انگليسي:

مسئله اي كه آينده تبليغات را تغيير خواهد داد، متكي شدن تبليغات بر متقاعد كننده بودن از لحاظ بصري است. علاوه بر آن، مستندات جمع آوري شده، نشان مي دهد كه در قرن اخير، در تبليغات كاغذي، تاكيد بر روي تصاوير , با روندي رو به رشد افزايش يافته است (Leiss et al., 1986; Phillips and McQuarrie, 2003; Pollay, 1985). متاسفانه هنوز تئوري هاي بازاريابي يا تئوري هاي مربوط به مصرف كننده بسيار كمي براي تمايز و دسته بندي انواع استراتژي هاي بصري جهت ساخت تبليغات وجود دارد (Malkewitz et al., 2003). اينگونه تصور مي شود كه سازندگان تبليغات، عناصر خاص تبليغاتشان را از يك بستر انتخاب مي كنند و اين عناصر خاص، منجر به واكنش هاي خاص در مصرف كنندگان مي شود. مهم ترين مسئله آن است كه بستر مذكور، يك ساختار داخلي دارد كه بيان كننده بسياري چيزها از جمله مكان قرار گرفتن عناصر در داخل ساختار تبليغ است كه نشان دهنده نوع تاثيري است كه انتظار مي رود عنصر بصري داشته باشد

Beyond visual metaphor: A new typology of visual rhetoric in advertising – ( Barbara J. Phillips - University of Saskatchewan, Canada -Edward F. McQuarrie Santa Clara University, USA)

با توجه به وابستگي آينده تبليغات به جلوه هاي بصري آنها، لازم است كه يك تحليل مناسب از جلوه هاي بصري تبليغات فعلي انجام شود كه در اين تحقيق اين كار با استفاده از روش موسوم به Eye Tracking (رديابي چشمي) و استخراج مدلي چهار خانه اي براساس مدل نه خانه اي مك كوئري انجام مي شود

چکيده:

تحليل بصري - تبليغات - نوروماكتينگ - رديابي چشمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.