پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۸۷۶ شناسه:
مصطفي زمانيان دانشجو:
ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي عنوان فارسي:
providing a model for choosing strategies of mediation in public policy-making considering the nature of policy failures. عنوان انگليسي:

دولت هاي سراسر جهان گرفتار شكست هاي دوره اي خط مشي ها شده اند و اجتناب از شكست هاي آشكار خط مشي گذاري براي دولت ها مسئله اي دشوار است. شناخت شكست هاي خط مشي مسئله بسيار مهمي است زيرا شكست هاي خط مشي در كنار عوامل ديگر دولت ها را از دستيابي به اهداف خط مشي گذاري خود منع مي كند و رفع مشكلات از طريق برنامه هاي اصلاحي مي توان هزينه هاي اقتصادي در بر داشته باشد. در راستاي اجتناب از شكست هاي خط مشي تلاش هاي گوناگوني صورت پذيرفته است. خط مشي گذاري مبتني بر شواهد يكي از تلاش هاي اخير است تا فرآيندهاي خط مشي گذاري را از طريق اولويت دادن به حيطه هاي تصميم گيري مبتني بر شواهد تغيير داده يا بازسازي كند. اين كار براي پيشگيري و يا به حداقل رساندن شكست هاي خط مشي بوجود آمده به دليل عدم هماهنگي بين انتظارات دولت و موقعيت هاي واقعي انجام شده است. براي خط مشي گذاري مبتني بر شواهد در واحدهاي دولتي، خط مشي گذاران، بايد ارزش شواهد را درك نمايند. اطلاعات بيشتري در خصوص شواهد قابل دسترسي كسب نمايند. بايد بدانند كه چگونه به اين شواهد دسترسي يابند و قادر باشند ارزيابي نقادانه از شواهد موجود بعمل آورند. بايد پل هاي سازماني ساخته شوند تا ادغام خط مشي و شواهد، تقويت گردد. بكارگيري صحيح اين پل هاي سازماني كه از آنها با عنوان استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري نيز ياد مي شود از كليدي ترين موارد مورد توجه جهت اجتناب از شكست هاي خط مشي است در اين پژوهش مدلي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي ارائه مي گردد.

چکيده:

خط مشي گذاري، خط مشي گذاري مبتني بر شواهد، كاربست دانش در خط مشي، استراتژي هاي ميانجيگري، شكست خط مشي و ماهيت مسائل خط مشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر علي صادقي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.