پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۸۶۹ شناسه:
معصومه فغفوري آذر دانشجو:
تاثير كوتاه و بلند مدت تمرين نوروفيدبك و تحت فشار بر شاخص هاي الكتروانسفالوگرافي و عملكرد ورزشكاران ماهر تيروكمان در شرايط رقابتي. عنوان فارسي:
The short and longtime effect of Neurofeedback and under pressure training on expert Archer’s Electroencephalography and performance indicators in competitive condition. عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير كوتاه و بلند مدت تمرين نوروفيدبك و تحت فشار بر شاخص هاي الكتروانسفالوگرافي و عملكرد ورزشكاران ماهر تيروكمان در شرايط رقابتي مي باشد. روش تحقيق، نيمه تجربي و با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل خواهد بود. بدين منظور طي فراخواني از ورزشكاران زن ماهر تيروكمان در رده بزرگسالان شهر تهران دعوت خواهد شد تا در صورت واجد شرايط بودن در برنامه تمريني شركت نمايند. 40 نفر از كمانداران (پس از همگن سازي) به چهار گروه 10 نفري (گروه تمرين نوروفيدبك، تمرين تحت فشار، تمرين تركيبي نوروفيدبك/تحت فشار و كنترل) تقسيم خواهند شد. پيش از شروع پروتكل تمريني از شركت كننده ها در هر چهار گروه در شرايط يكسان و رقابتي ركورد 36 تير در فاصله 30 متر و EEG گرفته خواهد شد. پس از آن هر چهار گروه به مدت 12 جلسه (سه جلسه در هفته به مدت چهار هفته) به تمرين تيراندازي خواهند پرداخت. در پايان برنامه تمريني براي ارزيابي تاثير كوتاه مدت و پس از 3 هفته از پايان برنامه تمريني براي بررسي تاثير بلندمدت، ركورد 36 تير و EEG شركت كننده ها به صورت يكسان و رقابتي، گرفته خواهد شد. نتايج با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون تحليل واريانس چند متغيره و آزمون بونفروني) تجزيه و تحليل خواهد شد.

چکيده:

فارسي: تمرين نوروفيدبك، تمرين تحت فشار، الكتروانسفالوگرافي، عملكرد، ورزشكار ماهر، تيروكمان، شرايط رقابتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.