پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۹ دفاع:
۱۸۶۸ شناسه:
آروين رحمانزاده دانشجو:
عوامل مؤثر بر نشاط سازماني در محيط كار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران عنوان فارسي:
Factors affecting organizational vitality in the workplace National Library of Iran عنوان انگليسي:

اين تحقيق؛ با توجه به اهميت و تأثير نشاط در محيط كار و ارتقاء بهره‌وري، با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر تقويت نشاط كاركنان در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران كشور انجام گرديد. تحقيق به لحاظ تكنيكِ انجام از نوع، آميخته (كمي-كيفي) بوده و به لحاظ كاركرد نيز در زمره تحقيقات كاربردي مي‌باشد. جامعه آماري شامل كليه كاركنان اين سازمان مشتمل بر 616 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 234 نفر محاسبه و از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب گرديد. براي جمع‌آوري اطلاعات از مطالعه منابع و تحقيقات پيشين، انجام مصاحبه با صاحبنظران جهت تعيين عوامل اهم مؤثر بر نشاط از بين عوامل گسترده موجود، و نيز پرسش‌نامه‌اي كه با توجه به متغير‌هاي تحقيق و عملياتي نمودن آنها تنظيم شده، استفاده گرديده است. سه عامل جمعيت‌شناختي، فردي و سازماني بعنوان متغيرهاي اصلي از طريق ابزارهاي پيش‌گفته مورد كنكاش و سنجش قرار گرفت و منتج به نتايج ذيل گرديد.

1- نحوه و شدت تأثير سن بر نشاط بصورت منحني U شكلي است كه از جواني تا پيري طي مي‌شود. يعني بيشترين مقدار آن در جواني و سالهاي انتهايي خدمت است. شدت ضريب همبستگي (ضريب توافقي) بين عوامل جمعيت‌شناختي و تقويت ميزان نشاط كاركنان سازمان نيز مؤيد تأثيرگذاري عوامل جمعيت‌شناختي بر تقويت ميزان نشاط كاركنان مي‌باشد.

2- در بررسي متغير عوامل فردي و رابطه ميان آن و تقويت ميزان نشاط كاركنان مؤلفه‌هاي باور‌ها و اعتقادات، مثبت انديشي و سلامت روان و كانون كنترل مورد توجه قرار گرفت. منابع مطالعاتي و خبرگان مصاحبه‌شونده مستقلاً در كليه موارد تأثير مؤلفه‌ها را بر افزايش نشاط مؤثر قلمداد نمودند. آمار ناشي از تجزيه و تحليل كاركنان پرسش‌شونده نيز ضريب همبستگي را با شدت با مورد تأييد قرار داد.

3- عوامل سازماني با لحاظ مؤلفه شايستگي مديران، برنامه‌هاي ورزشي و تفريحي، فرهنگ و اعتماد نشان مي‌دهند كه قطع يقين موجب تقويت ميزان نشاط كاركنان مي‌گردند. نتايج آمار پرسش‌نامه نيز بر اين نتيجه صحه مي‌گذارد.

چکيده:

نشاط سازماني، كتابخانه ملي، عوامل فردي، عوامل سازماني، عوامل جمعيت شناختي، تاثيرات متقابل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.