پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۱۸۶۴ شناسه:
محمد ميرزايي دانشجو:
طراحي مدل شايستگي اعضاي هيات مديره در صنعت پتروشيمي با تمركز بر حاكميت شركتي عنوان فارسي:
Designing the Competency Model of the board of directors in the petrochemical industry, focusing on corporate governance عنوان انگليسي:

پيشرفت‏هاي اخير در تئوري‏ هاي اقتصادي و مديريتي حاكي از نقش پر رنگ هيات مديره در ساختار حاكميتي شركت‏ها است. هيات مديره كه قدرت انتصاب، اخراج و پاداش‏ دهي به مديران ارشد را دارد، مي‏تواند با نظارت موثر خود باعث حل مشكلاتي از قبيل تضاد در منافع در بين تصميم‏ گيران اصلي سازمان شود.

اجراي صحيح و مناسب اين نقش حياتي در كاهش هزينه‏ هاي نمايندگي كه ريشه در تفكيك بين مالكان و فرايند كنترل شركتي دارد، باعث ادامه حيات و بهره وري و سود آوري سازمان مي‏شود.

از سوي ديگر، همه صاحب نظران بر اين امر صحه گذاشته ‏اند كه هر منصبي براي هر فردي مناسب نيست.

به تعبير ديگر هر فردي درخور هر پست و مقامي نيست و اصولا بايد بين شغل و شاغل تناسب و ارتباط منطقي وجود داشته باشد.

بر اين اساس ديگر نمي‏توان ادعا نمود كه در انتخاب مديران ارشد در شركت‏ ها تنها بايد به تجربه و سطح علمي ايشان اكتفا نمود، بلكه در اين راستا بايد مجموعه وسيعي از مهارت‏ها، رفتار، توانايي‏ها و دانش كه در كل به آن‏ها شايستگي گفته مي‏شود را مد نظر قرار داد.

نتايج تحقيقات زيادي نشان مي‏دهد كه در انتصاب مديران شرايط احراز شغل نيز لحاظ نمي‏شود.

صنعت پتروشيمي در ايران نيز از اين امر مستثناء نمي‏باشد و سهامداران در اين بخش هميشه به دنبال مناسب‏ ترين افراد جهت اعضاي هيات مديره براي راهبري شركت‏هاي فعال در اين بخش بوده‏اند. اما هميشه اين مسئله مطرح بوده است كه اين اعضاي هيات مديره بايد چه شايستگي‏ هايي داشته باشند تا بتوانند با رفع مشكلات سازماني باعث عملكرد بهتري براي شركت‏هاي خود شوند.

بنابراين سوال اصلي اين پژوهش اين است كه "شايستگي‏هاي اعضاي هيات مديره شركت‏هاي فعال در صنعت پتروشيمي كدامند و آن‏ها با تكيه بر چه شايستگي‏هايي مي‏تواند نقش موثر خود را در شركت‏ها به بهترين نحو ايفا نمايند؟"

براي پاسخگويي به اين سوال از روش آميخته بهره‏ گرفته مي‏شود.

بدين منظور در گام نخست براي ايجاد مدل شايستگي‏ هاي اعضاي هيات‏ مديره شركت‏هاي فعال در بخش پتروشيمي از پرسشنامه دلفي كه روشي كيفي است، استفاده مي‏گردد.

در گام دوم نيز كه از نوع كمي مي‏باشد، به منظور اولويت‏ بندي ابعاد و زير ابعاد شايستگي‏هاي بدست آمده در گام قبلي از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) بهره گرفته خواهد شد.

چکيده:

مدل شايستگي،حاكميت شركتي،راهبري شركتي،منابع انساني،هيات مديره،پتروشيمي،مسئوليت پذيري اجتماعي شركت،CSR،corporate Governance،competency model،Human Resorce،board of directors

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين جزني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عين اله فرامرز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.