پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۴ دفاع:
۱۸۶۲ شناسه:
راحله غفاري دانشجو:
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين در آب، خشكي و تركيبي آب و خشكي به روش بوردنكو بر خستگي، درد، كيفيت زندگي و عملكرد زنان مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس عنوان فارسي:
Comparison of the Effects of Aqua Exercises, land Exercises and Aqua+Land Exercises ( Burdenko Method) on Fatigue, Pain, Balance, Health Relatead-Quality of Life, Functional Mobility and Walking Capacity in Females with Multiple Sclerosis عنوان انگليسي:

بعد از انجام اين تحقيق مي توان در مورد اثرات تمرين در آب، خشكي و آب+ خشكي بر برخي عوارضي كه افراد MS با آن درگير هستند؛ اطلاعات جديد تري ارائه كرد. در حقيقت اين تحقيق روش هاي متداول تمريني آب و خشكي را با تمرين تركيبي آب + خشكي Burdenko)) مقايسه و تاثير آن بر افراد مبتلا به MS را مشخص مي كند. اين پژوهش قصد دارد اطلاعاتي ارائه دهد كه در صورت معني دار بودن بتوان از اثرات مثبت هر دو محيط تمريني با هم بهره مند شد. تحقيق حاضر با ارائه يافته ها در مورد متد هاي تمريني ذكر شده و تاثير آنها بر اين بيماران مي تواند ضمن برنامه ريزي منظم همراه با تمركز بر روي تمرينات ثبت شده از اهداف اين روش ها براي رسيدن به نتيجه مطلوب در اين بيماران استفاده كند و نيز با مقايسه اين سه روش به نوعي مي توان هم آميزي تمرين آب و خشكي را نيزسنجيد، تا بتوان روش مناسب تر تمريني براي بيماران MS پيشنهاد كرد.

چکيده:

تمرين در آب، تمرين در خشكي، روش بوردنكو، خستگي، درد، تعادل، كيفيت زندگي مرتبط با سلامت، تحرك پذيري عملكردي، توانايي راه رفتن، مالتيپل اسكلروزيس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
دکتر شهناز شهربانيان استاد راهنماي دوم:
دکتر اميرحسين براتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.