پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۸۶۱ شناسه:
مرضيه مهرگان دانشجو:
رائه مدلي براي هم راستايي بين مدل كسب و كار و استراتژي رقابتي عنوان فارسي:
providing a model for Alignment between business model and competitive strategy عنوان انگليسي:

سازمان ها براي رشد و بقا در محيط رقابتي امروز،نياز به يك مدل كسب وكار مطلوب و توسعه يافته دارند. لذا مي بايست به طراحي و باز طراحي مدل هاي كسب وكار مطابق شرايط محيط رقابتي و همراستا با استراتژي رقابتي خود بپردازند. از اين رو ارائه مدل و توسعه منطقي كه به شكلي منظم بتواند از استراتژي رقابتي سازمان براي طراحي مدل كسب وكار استفاده كند از اهميت بسزايي برخودار است. براين اساس در اين تحقيق تلاش شده تا مدلي براي همراستايي بين مدل كسب وكار و استراتژي رقابتي ارائه شود.

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات ، تحقيق توصيفي است و به منظور مدلسازي از روش اقدام پژوهي با استفاده از متدولوژي سيستم هاي نرم بهره گرفته خواهد شد.

چکيده:

مدل كسب وكار، استراتژي رقابتي، همراستايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد ابويي اردكان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.